BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wnorowski Henryk
Title
Przedsiębiorstwa przemysłu spirytusowego w okresie transformacji
Spirit Industry Enterprice in the Transformation Period
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 72-78, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przemysł spirytusowy, Akcyza, Podatek akcyzowy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Rozwój przemysłu, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Distilling industry, Excise duty, Excise tax, Enterprise management, Enterprise development, Industry development, Industrial enterprises
Note
summ.
Abstract
Pierwsze dziesięć lat transformacji polskiej gospodarki były okresem istotnych zmian warunków funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego. Zmieniały się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, jednak najistotniejszym z punktu widzenia przedsiębiorstw działających w sektorze wydaje się być system opodatkowania podatkiem akcyzowym. Akcyza na wyroby spirytusowe w Polsce należy do najważniejszych w Europie, a częste jej podwyżki w drugiej połowie lat 90-tych powodowały znaczne ograniczanie sprzedaży, a tym samym zmniejszenie dochodów budżetu.

First ten years of Polish transformation was period of essential changes of spirit industry conditions. External and internal conditions were changing all of the time, however most essential, from point affirms view, was system of excise tax. Excise on spirit articles in Poland belongs to the highest in Europe, and it frequent rises in second half of ninetieth's, caused limiting of sale and at the same time it put in to decrease of budget incomes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bieńkowski W., Sadza P. (2000): Rola instytucji w poprawie konkurencyjności gospodarki - zadania dla rządu. [W:] Podedwomy H., Grabowiecki J., Wnorowski H. Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
  2. Gurfinkel N. (1998): Przemyt wymusił kapitulację. Rzeczpospolita, 18-19.04.
  3. Kotowicz-Jawor J. (2001): Szanse rozwojowe przedsiębiorstw. VII Kongres Ekonomistów Polskich, Zeszyt 4.
  4. Mączyńska E. (2001): Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar. VII Kongres Ekonomistów Polskich, Zeszyt 6.
  5. Ryszkiewicz A. (2000): Polityka państwa w zakresie akcyzy na wyroby spirytusowe, cz. 2. Rynki Alkoholowe nr 6.
  6. Solska J. (1998): Słaba wódka mocne piwo. Polityka nr 30.
  7. Wnorowski H. (2001): Konkurencyjność branży spirytusowej a obciążenia podatkiem akcyzowym. [W:] Bossak J., Bieńkowski W. Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH.
  8. Wnorowski H. (1999): Nowe produkty w strategiach przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego na przykładzie Polmosu Białystok. [W:] Marketing w praktyce polskiej gospodarki-doświadczenia-tendencje rozwojowe. Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
  9. Wnorowski H. (1998): Polski handel wyrobami spirytusowymi. Produkt za mało atrakcyjny. Rynki Zagraniczne nr 81.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu