BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klusek Tomasz
Title
Przyszłość polskich gospodarstw rolnych w perspektywie europejskiej
The Future of Polish Farms in the European Perspective
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 113-116, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Rural development
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Obecna sytuacja polskich gospodarstw rolnych wskazuje na pewne negatywne zjawiska, których przezwyciężenie nie jest możliwe w krótkim czasie. Są one bowiem pochodną wielu czynników. Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju gospodarstw oraz działania podejmowane na rzecz ich modernizacji są przedmiotem tego artykułu.

Present situation of Polish farms indicates some negative developments that cannot be overcome in a short run perspective because they are caused by many factors. The circumstances of functioning and development of farms and undertaken activities for their modernisation are the main subject of the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Klepacki B. (1997): Sytuacja dochodowa rolników o różnym wykształceniu w okresie przemian gospodarczych. Wieś i rolnictwo nr 2.
  2. Kurowska T. (1998): Gospodarstwo rodzinne czy gospodarstwo rozwojowe. Dylematy wyboru. [W:] Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Prutisa. Temida 2, Białystok.
  3. Martin S., McLeay F. (1998): The Diversity of Farmers' Risk Management Strategies in a Deregulated New Zealand Environment. Journal of Agricultural Economics, Vol. 49, No 2.
  4. Stańko S., Stolarska A. (1995): Wpływ produkcyjnej wytwórczości pozarolniczej na organizację i intensywność gospodarowania w rolnictwie. Rocz. Nauk Roln., Seria G, 86.
  5. Szot E. (1999): Rzeczpospolita.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu