BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tańska-Hus Bożena
Title
Warunki funkcjonowania gospodarstw dzierżawionych wobec wyzwań XXI wieku
Functioning of Leased Farms in the 21st Century
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 142-145, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Polityka rolna, Dzierżawa
Agriculture, Arable farm, Agricultural policy, Lease
Note
summ.
Abstract
Prawidłowy rozwój dzierżawionych gospodarstw zależy od polityki rolnej państwa i od obowiązujących zasad dzierżawy. Przedstawiono opinie i poglądy dzierżawców na temat warunków zawieranych umów dzierżawnych. Badania ankietowe przeprowadzono w makroregionie południowo-zachodnim. Wypowiedzi uzyskano od 414 dzierżawców. Analiza uzyskanych informacji wskazuje na pilną potrzebę przyjęcia nowych uregulowań prawnych warunków funkcjonowania dzierżawionych gospodarstw.

Proper development of leased farms depends on proper agrarian policy of the country and on the rules governing leasing. It was the objective of the article to present the opinions and views on the conditions of lease contracts. The survey was conducted in the south-west macroregion of Poland. 414 lessees submitted their answers. The analysis of the collected information indicates an urgent need to introduce new legal regulations concerning the functioning of leased farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Pawlak W. (1988): Polskie prawo rolne. PWN, Warszawa-Poznań.
  2. Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1977 r. (1998): AWRSP, Warszawa.
  3. Tańska-Hus B. (2000): Dzierżawa rolnicza jako instrument przekształceń strukturalnych w rolnictwie. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, nr 383.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu