BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondraszuk Tomasz
Title
Przepływy pieniężne jako narzędzie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Cash Flow as a Tool Supporting Business Management
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 152-156, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Finanse przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne, Rachunek przepływów pieniężnych
Enterprise management, Enterprise finance, Cash flows, Cash-flow statement
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono metody sporządzania przepływów pieniężnych oraz ich przydatność w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydzielono dwie grupy użytkowników informacji: wewnętrznych i zewnętrznych oraz omówiono najczęściej stosowane dla ich potrzeb formy rachunku przepływów pieniężnych. Szczególną uwagę zwrócono na stosowanie tego rachunku na etapie planowania, w tym również z uwzględnieniem zmian wartości pieniądza w czasie.

In the paper methods of cash flow calculation and their potential applications in business management are discussed. Two groups of information users - internal and external - were distinguished. The importance of cash flow planning, with net present value calculation included. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kondraszuk T. ( 1995a): Próba określenia zakresu i przydatności różnych metod księgowania w rachunkowości i analizie finansowej. Materiały Konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  2. Kondraszuk T. (1995b): Ocena przydatności różnych metod księgowania z punktu widzenia controllingu. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej n.t. Rachunkowość a proces zarządzania. Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu