BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzelak Aleksander
Title
Makroekonomiczne uwarunkowania sytuacji ekonomicznej gospodarstw popegeerowskich w latach 1994-1999
Macroeconomic Conditioning of Economic Situation of Ex-State Farms in 1994-1999
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 162-165, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Restrukturyzacja rolnictwa, Strategia rozwoju rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Agricultural restructuring, Agricultural development strategy
Note
summ.
Abstract
Podjęto próbę wyjaśnienia sytuacji ekonomicznej gospodarstw utworzonych na bazie byłych PGR w kontekście uwarunkowań makroekonomicznych. Wskazano, że rozwój gospodarstw popegeerowskich jest determinowany przez charakter realizowanej strategii gospodarczej.

In this article there are presented consideration about economic position ex-state farms in macroeconomic context. The aim of the paper is attempt of answering the questions: how deep changing in economic situation of analyzed farms was determinate by macroeconomic conditions? One can noticed that there is connexion between macroeconomics establishment in economic policy towards agriculture and economic results of ex-state farms. Worsening economic situation analysed units, especially in 1997-1999 was caused by restrictive economic policy: lowering of budgetary supporting for agriculture, high level of bank rates. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A. (1999): Korzyści i zagrożenia dla polskiego rolnictwa i wsi jakie stwarza perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej. Ekonomista, nr 3.
  2. Czyżewski A. (2000): Środki budżetowe na realizację polityki żywnościowej w latach 1996-2000. [W:] Roczniki Naukowe SERiA. Tom II, Zeszyt 4, Zamość, s.63-69.
  3. Czyżewski A., Grzelak A., Jankowiak J. (2001): Transformacja państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce na tle sytuacji ogólnej. AE, Poznań w druku.
  4. Guzewicz W., Prowęcka M., Żarska A. (1995-2000): Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych PGR. IERiGZ, Warszawa.
  5. Kondraszczuk T. (1991): Cele i metody przekształceń własnościowych PGR. [W:] Materiały pokonferencyjne. SGGW, Warszawa. Raport AWRSP (1999).
  6. Woś A. ( 1999): Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora żywnościowego. [W:] Analiza produkcyjno- ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1999 r. (A.Woś red.). IERiGZ, Warszawa, s.16.
  7. Woś A. (2000): Rolnictwo polskie 1945-2000, Porównawcza analiza systemowa. IERiGZ, Warszawa, s. 86.
  8. Zawadzka R. (1999): Bez zachęt spadnie tempo inwestycji zagranicznych. Puls Biznesu, z dn.31.03., s.12-13.
  9. Zegar J. (1999): Dochody chłopskie. Stan-Perspektywy-Polityka. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 439. IE- RiGŻ, Warszawa, s. 11.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu