BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szuk Tomasz
Title
Czynniki warunkujące nakłady pracy przy produkcji pszenicy ozimej
Factors Determining Labour Input in Winter Wheat Production
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 201-205, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Gospodarstwa chłopskie, Produktywność, Efektywność rolnictwa, Produkcja rolna
Agriculture, Arable farm, Farm households, Productivity, Efficiency in agriculture, Agricultural production
Note
summ.
Abstract
Opracowanie przedstawia metodykę i wyniki badań dotyczących wpływu wybranych czynników przyrodniczych i ekonomicznych na nakłady pracy żywej i mechanicznej siły pociągowej przy produkcji pszenicy ozimej. Badania przeprowadzono w latach 1993-1997 w 120 gospodarstwach chłopskich położonych na nizinnej części Dolnego Śląska. W efekcie przedstawiono modele regresji wieloczynnikowej opisującej zmienność badanych nakładów.

This work presents methodics and results of investigations of relating influence select factors natural and economic on labour input and machine work at production of winter wheat. Investigations carry out in years 1993-1997 in 120 peasant's farms situated in low-lying parts of Lower Silesia. In effect one introduced models of multiple regression describing variability investigated inputs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Birski A., Duniak Z. (1991): Pracochłonność produkcji roślinnej w gospodarstwach indywidualnych. Rocz. Nauk Roi., G, 85, 4, 65-75.
  2. Gołaś Z., Wysocki F. (1993): Analiza pracochłonności wybranych roślin w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki AR Poznań, CCXLV, 45-55.
  3. Karwowski T. (1996): Zasady eksploatacji i opłacalności zakupu maszyn. IBMER, W-wa, 50-64.
  4. Krasowicz S. (1997): Kalkulacje dotyczące uprawy zbóż. IUNG, Puławy, 3-4.
  5. Maniecki F. (1976): Organizacja i planowanie pracy wykonawczej w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, W-wa, 12-30.
  6. Stanisz A. (2000): Przystępny kurs statystyki. StatSoft Kraków, 51-79.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu