BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszkowska Barbara
Title
Zmiany energochłonności stosowanych technologii produkcji na przykładzie buraka cukrowego
Changes of Energy Use in Growing Technologies: Example of Sugar Beet
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 5, s. 190-194, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Przemysł cukrowniczy, Przemysł przetwórstwa rolnego
Agriculture, Agricultural production, Sugar industry, Agricultural processing industry
Note
summ.
Abstract
Dokonano oceny energochłonności obecnie stosowanych technologii produkcji buraka cukrowego. Przedstawiono także zmiany, jakie zaszły w Polsce w II połowie XX wieku pod względem wielkości i struktury ponoszonych nakładów energetycznych w produkcji tej rośliny.

Energy use in different present technologies of sugar beet production in Poland has been evaluated in this paper. Additionally, changes that have been occured in the second half of the XX-th century with respect to the amount and structure of energetic income in production technologies of the considered crop have been analysed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Compte rendu des travaux effectues en 1998: L'Institut Technique Français, De La Betterave Industrielle Paris 199.
  2. Kierul Z., Prządka T. (1976): Wpływ zmian w technologii produkcji na efektywność wybranych działalności w produkcji roślinnej. Zesz. Nauk. SGGW-AR w Warszawie. Ekonomika i Organ. Rol.,z.22.
  3. Michałek R., Kowalski S. (1986): Nakłady energetyczne przy różnych technologiach produkcji buraków cukrowych w gospodarstwach indywidualnych. Zeszyty Nauk. AR w Krakowie, Mech. i Energetyka Roi. Z.3, nr 198.
  4. Nietupski T., Paluch K, Krupa A., Ziemińska B. (1987): Wpływ różnych technologii produkcji na poziom nakładów i kosztów uprawy wybranych roślin. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu. Rolnictwo XLVII, nr l65.
  5. Roszkowska B., Wyszyński Z. (1996): Warunki i możliwości uprawy buraków cukrowych na terenie działania cukrowni Łapy. Studia Ekonomiczne Filii UW, Tom 3, Białystok.
  6. Roszkowska B. (1998): Ocena czynników limitujących plony i jakość technologiczna buraka cukrowego przy zmiennym bilansie energetycznym technologii produkcji stosowanych w gospodarstwach indywidualnych rejonu cukrowni Łapy. Maszynopis rozprawy doktorskiej SGGW, Warszawa.
  7. Rynek Cukru (1999): nr 16.
  8. Sęk T., Przybył J. (1993): Wstępna ocena możliwości zmniejszania energochłonności produkcji buraków cukrowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. z.408.
  9. Wielicki W. (1988): Analiza porównawcza technologii produkcji buraków cukrowych. Rocz. Nauk Roln., Seria G, t. 85, z. 1.
  10. Zimny L., Krzyśków S. (1996): Efektywność produkcji buraka cukrowego w warunkach zróżnicowanych technologii uprawy. Zeszyty Nauk. AR we Wrocławiu, Roi. LXVII,300.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu