BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaliszczak Lidia
Title
Procesy równoważenia rozwoju gospodarki żywnościowej w regionach rozdrobnionego rolnictwa Podkarpacia
Process of Equalizing Development of Agribusiness in Crumbled Agriculture on Example Podkarpacie Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 6, s. 60-64, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Agrobiznes, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Gospodarka żywnościowa, Gospodarka rynkowa
Agriculture, Agrobusiness, Arable farm, Agricultural production, Food economy, Market economy
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest syntetyczne omówienie uwarunkowań oraz przewidywanego przebiegu procesów kształtujących możliwości rozwoju gospodarki żywnościowej w regionie o rozdrobnionej strukturze obszarowej. Jako przykład empiryczny wybrano województwo podkarpackie, cechujące się pewną odrębnością w porównaniu z innymi regionami kraju, zarówno w zakresie warunków przyrodniczych, jak i społeczno-ekonomicznych.

In this report are introduced conditions of process of equalizing development of agribusiness in crumbled agriculture. These problems were described on example Podkarpacie Region. Analysis shows, that increase of effectiveness mainly depends of changes of agribusiness structure and adaptation to resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Christopher M. (1998): Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  2. Diagnoza stanu rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim. Materiały UW w Rzeszowie, 2000.
  3. Gołembska E. (1999): Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa-Poznań.
  4. Klepacki B. (1997): Wykształcenie jako determinanta zachowań produkcyjnych rolników w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr l.
  5. Michna W., Wrzochalska A. (1998): Główne kierunki przeobrażeń w rolnictwie w latach dziewięćdziesiątych". IERiGŻ, Warszawa.
  6. Rosner A. (1998): Ludzie zbędni. Nowe Życie Gospodarcze, nr 28.
  7. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006, UW Rzeszów.
  8. Tomczak F. (1998): Uwarunkowania rozwoju agrobiznesu w regionach rozdrobnionego rolnictwa. Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 51.
  9. Woś A. (1995): Alternatywne scenariusze rozwoju polskiego rolnictwa w okresie długim. [W:] Scenariusz rozwoju zrównoważonego. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu