BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowska Bogumiła
Title
Ewolucja poziomu i struktury wykształcenia ludności wiejskiej oraz jej implikacje społeczno-ekonomiczne
Evolution of the Level and Structure Education the Country People and Social-Economical Implication Form this Process
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 6, s. 117-121, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Ludność wiejska, Demografia, Wykształcenie, Wieś, Urbanizacja
Rural population, Demography, People's education, Village, Urbanisation
Note
summ.
Abstract
Wykształcenie ludności wiejskiej można traktować jako czynnik sprawczy i miernik postępu społeczno-ekonomicznego oraz kulturalnego na wsi i w rolnictwie. Poziom wykształcenia tej ludności w okresie urynkowiania gospodarki polskiej uległ wyraźnej poprawie. W dalszym ciągu utrzymuje się jednak luka edukacyjna pomiędzy wykształceniem ludności wiejskiej i miejskiej na korzyść tej ostatniej. Relatywnie wyższym wykształceniem cechuje się wiejska ludność nierolnicza aniżeli rolnicza. Znaczne zróźnicowane jest także wykształcenie ludności wiejskiej w przekroju przestrzennym, na ogół dodatnio skorelowane z poziomem społeczno-ekonomicznym obszarów wiejskich. O słabej dynamice wzrostu wykształcenia ludności wiejskiej przesądza specyfika wiejskiego rynku pracy, wadliwy system edukacji wiejskiej oraz niskie tempo wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

In this article there are presented the changes of the level and structure education the country people. The results of research confirmed growth of education level the country people, especially higher nonfarming education. In sequel however, there is keeping diversity in the education level to city people advantage, especially visible in the higher and secondary education. The country people education is diverse according to the social-trade structure, gender and age. Higner level of education have nonfarming people, people in mobile, production age and men. The specificity of country job market, defective country education system and the Iow pace of country versatile development, decides about the weak dynamism of the country people education growth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Klepacki B. (1997): Sytuacja dochodowa rolników o różnym wykształceniu w okresie przemian gospodarczych. Wieś i Rolnictwo, nr 2, 63.
  2. Ostrowski L. (1997): Kryzys oświaty i kształcenia młodzieży wiejskiej. Polityka Społeczna, nr 4.
  3. Ostrowski L. (1999): Wykształcenie jako czynnik awansu społecznego w rodzinach chłopskich. Polityka Społeczna, nr 7.
  4. Ratajczak K., Wojciechowska-Ratajczak B. (1992): Gospodarowanie zasobami pracy w rolnictwie polskim. Akademia Ekonomiczna, Poznań, 67.
  5. Sikorska A. (1999): Struktura społeczna-demograficzna i wykształcenie ludności wiejskiej. IBRiGŻ. Studia i Monografie. Warszawa, zeszyt 87, 36, 44.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu