BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okularczyk Stanisława
Title
Ekonomiczna wartość środowiska naturalnego Małopolski oceniana metodą kapitału ludzkiego
Economic Value of the Małopolska Natural Environment as Evaluated by the Human Capital Method
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 1, s. 142-145, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Środowisko przyrodnicze, Przemysłowe skażenia środowiska, Wartość ekonomiczna, Kapitał ludzki
Natural environment, Industrial contamination of the environment, Economic value, Human capital
Note
summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Środowisko przyrodnicze ma wymierną wartość finansową. Stosowanych jest co najmniej 12 metod jego oceny ekonomicznej. Autorka oceniła wartość ekonomiczną środowiska naturalnego Małopolski z zastosowaniem metody "Kapitału Ludzkiego". W ocenie uwzględniła m.in. wartości finansową strat wynikających z rent, chorób i przedwczesnych zgonów na skutek medycznie potwierdzonego związku ze skażeniem środowiska. Oszacowała koszty bezpośrednie leczenia, profilaktyki i odszkodowań. Oceniła straty w postaci utraty wartości wytwórczych z przyczyn niezdolności do pracy i przedwczesnych zgonów wynikłych z przyczyn środowiska. Autorka oszacowała, że w Małopolsce w ciągu jednego roku, wartość utraty kapitału ludzkiego z przyczyn skażenia środowiska wyniosła około 21,3 mln złotych.

Economist societies have concluded that the natural environment has a measurable value. At least 12 methods are used to assess it economically. International methods of its evaluation were studied. The natural environment of the Małopolska region was evaluated using the "Human Capital" method. Among the parameters evaluated were the financial value of losses resulting from disability benefits, diseases and premature deaths that were medically confirmed to be related to the environmental contamination. Direct costs of treatment, prophylaxis and damages were estimated. Lost productivity due to unfitness for work and premature deaths arising from environmental causes were evaluated. In the Małopolska region alone, the loss of human capital resulting from environmental contamination was estimated to be about 21 min zloty per annum. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Arntzen I. (1996): Economic policies and rangeland degradation in Bostwana. J. Int. Develop., 10
 2. Barbier E., B. (1989): Economic evaluation of tropical wetland resources. Applications in Central America J. Int. And World Bank Washington D.C., s. 14
 3. Brooks K., N. (1992): Economic evaluation of watershed projects - an overview methodology and application. Water Resources Bulletin., London, April, s. 7
 4. Czekaj J. (1994): Finansowe kryteria wyboru przedsięwzięć rozwojowych. AE, Kraków.
 5. Dabbert S. (1999): The econocs of landscape and wildlife conservation. Congress. Denmark January, s. 4
 6. De Beer J., Me Dermott M. (1994): The economic value of non-timber forest products in Southeast Asia. Netherlands Committee for IUCN, Amsterdam, s. 19
 7. Foster G. (1986): Financial statements analysis. Me Graw Hill, New York, 482.
 8. Górny M. (1992): Ekofilozofia rozwoju. CEEW, AE w Krakowie.
 9. Jager A. (1992): Ecological agriculture in India. EC. Inst. Niederlands.
 10. Kaliander L. (1992): Ecological agriculture in Sweden the future of progress. Earthscan Publications Ltd., London
 11. Maller K., G. (1998): International environmental problems. Oxford Review of Economic Policy, 6(1)
 12. Okularczyk S. (2000a): Ekonomiczna wartość środowiska naturalnego ma przykładzie Małopolski. Raport IRWiR PAN Warszawa 2000, s. 1-39
 13. Okularczyk S. (2000b): Zagadnienie wartości ekonomicznej środowiska naturalnego w świetle światowych metod wyceny. Wieś i Rolnictwo PAN, z. 4, s. 28
 14. Sierpińska M., Jachna T. (1998): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
 15. Winpenny J., T. (1996): Wartość środowiska. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu