BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Grażyna
Title
Zmiany wyznaczników sukcesu zawodowego przedstawicieli wybranych wolnych zawodów w Polsce i we Francji
Changes in Determinants of Professional Success among the Representatives of Selected Freelance Professions in Poland and France
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 43-56, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Sukces zawodowy, Wolne zawody, Badania ankietowe
Career success, Freelance occupation, Questionnaire survey
Note
summ.
Country
Polska, Francja, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, France, United States of America (USA)
Abstract
Autorka przedstawiła zarówno definicje pojęć: sukces zawodowy, wyznaczniki sukcesu zawodowego jak również zaprezentowała, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań, analizę subiektywnych i negatywnych wyznaczników sukcesu zawodowego przedstawicieli wybranych wolnych zawodów w Polsce, Francji i USA. Przeprowadzone badania wskazują na zmianę preferencji i wartości utożsamianych z sukcesem zawodowym wśród przedstawicieli wolnych zawodów. Coraz częściej cenione są wartości wewnętrzne, które wskazują na chęć uzyskania niezależności jednostki od akceptacji środowiska zawodowego i otoczenia.

The subject of the article is the analysis of determinants of professional success in the representatives of certain freelance jobs (i.e. a journalist, a radio announcer, an artist, a consulting specialist, a researcher, and an academic teacher) in Central and West European countries, in particular in Poland and France, as well in the USA. The article attempts to achieve the answers to the following questions: 1.What factors are considered to be objective and subjective determinants of professional success by certain freelance professionals in Central and West European countries, and in the United States? 2.Are these the most important determinants of professional success among selected freelance professionals in Poland different from the most essential determinants pointed out in France? 3.What factors could increase quality of professional life simultaneously increasing level of job satisfaction in the opinions of surveyed representatives in Poland and France? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamiec M., Kożusznik B., Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa 2001.
 2. Allport G., Osobowość i religia, PAX, Warszawa 1988.
 3. Bańka A., Psychopatologia pracy, Wydawnictwo Gemini s.c., Poznań 1996.
 4. Bartkowiak G., Wybrane determinanty sukcesu zawodowego w opinii menedżerów, [w:] Witkowski S. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu ; Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 5. Berg D.N., Smith K.K., Exploring Clinical Methods for Social Research, Sage Publications, Beverly Hills 1985.
 6. Biegańska K., Jakość życia miarą sukcesu przedsiębiorcy, [w:] Witkowski S. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 7. Biom W.R., Experiences in Groups, Basis Books, Nowy Jork 1961.
 8. Burgoigne G.E., Perspective en ecologie humaine, Editions Universitaires, Paryż 1972.
 9. Chartman J.K., Matching People and Organizations; Selection and Socialization in Public Accounting Firms, „Administrative Science Quaterly" 1991, nr 36 s. 459-484.
 10. Chełpa S., Od alienacji do pracowniczej podmiotowości, [w:] Witkowski S. (red.), Psychologia sukcesu, PWN, Warszawa 1994.
 11. Diamond M. A., Allcorn S., Psychological Dimensions of Role Use in Bureaucratic Organizations, „Organizational Dynamics" 1985, nr 14(1), s. 35-59.
 12. Gibson J. J., The Ecological Approach to Visual Perception, Houghton, Boston 1979.
 13. Goffman E., Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction, Bobbs-Maril Co., Indianapolis 1961.
 14. Graen G., Role-making Processes within Complex Interactions, [w:] Dunnette M. D. (red.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Rand-Mc Nolly, Chicago 1976.
 15. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 16. Janes J., Principles of Psychology, Holt, Nowy Jork 1980.
 17. Katz D., Kahn R., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 18. Kristof R., Person-Organization Fit on Integrative Review of Its Conceptualizations, Measurements and Implications, „Personnel Psychology" 1996, nr 49, s. 1-29.
 19. Lawler E.E., Hall D.T., Relationships of Job Characteristic to Job Involvement, Satisfaction, and Intrinsic Motivation, „Journal of Applied Psychology" 1970, nr 54, s. 305 - 312.
 20. Lazarus R.S., Psychological Stress and the Coping Process, McGraw-Hill, Nowy Jork 1960.
 21. Levin K., Principles of Topological Psychology, McGraw-Hill, Nowy Jork 1936.
 22. Lodahl T., Kejner M., The Definition and Measurement of Job Involvement, „Journal of Applied Psychology" 1965, nr 49, s. 24-33.
 23. Movday R.T., Porter L. W., Steers R.M., Employee-Organization Linkages. The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover, Academic Press, Nowy Jork 1982.
 24. O'Reilly C.A., Organizational Behavior: Where We've Been, Where We're Going, „Annual Review of Psychology" 1991, nr 42, s. 27-458.
 25. O'Reilly C. A., Chartman J., Caldwel D. F., People and Organization Culture. A Profile Comparison Approach to Assessing Person-Organization Fit, „Academy of Management Journal" 1991, nr 34, s. 561.
 26. Obuchowski K., Model i typ przystosowania psychicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza „Filozofia — Psychologia — Pedagogika" 1961, nr 5.
 27. Ratajczak Z. (red.), Zmiany społeczne. Zagrożenia i wyzwania dla jednostki, PAN, Warszawa 1993.
 28. Ruda K., Psychologiczne warunki osobistego zaangażowania się lub jego brak w pracy wobec sytuacji zadaniowej, [w:] Witkowski S. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 29. Schultz D., Schultz E. S., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002.
 30. Seemon M., Alienation and Engagement, [w:] Cambell J. A., Converce P. E. (red.), The Human Meaning of Social Change, Russel Son & Foundation, Nowy Jork 1972.
 31. Siciński A. (red.), Styl życia. Koncepcje psychologiczne, PWN, Warszawa 1976.
 32. Slater P.E., Microcosmos, Wiley, Nowy Jork 1960.
 33. Smith K.K., Berg D.N., Paradoxes of Group Life, Jossey-Boss, San Francisco 1987.
 34. Spengler O., Rozważania metafizyczne, [w:] Kołakowski A. (red.), Wybór pism, WP, Warszawa 1981.
 35. Tomaszewski T., Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa 1984.
 36. Van Maanen J., Breaking in: Socialization to Work, [w:] Dubin R. (red.), Handbook of Work, Organization and Society, Rand, McNally & Co., Chicago 1976.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu