BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mietlewski Zygmunt
Title
Motywacja menedżerów źródłem kryzysu organizacji
Managers' Motivation: A Source of Organizational Crisis
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 92-101, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Konflikty w przedsiębiorstwie, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Funkcje kierownicze, Kompetencje kierownicze, Osobowość kierownika, Motywacja do pracy
Conflicts in organisation, Managers in a enterprise, Managerial functions, Managerial competencies, Manager personality, Work motivation
Note
summ.
Abstract
Zdefiniowano zarówno pojęcie menedżera jak i role przypisywane menedżerowi. Autor przedstawia, na podstawie wyników własnego badania ankietowego, argumenty przemawiające za stwierdzeniem, iż motywacja menedżerów jest niejednokrotnie źródłem konfliktów w organizacji. Menedżerowie posiadający mocną osobowość mogą, wg autora, motywować innych do osiągania celów w organizacji. Zaś najlepsze rezultaty mogą być osiągane przez tych pracowników, którzy są dobrze przygotowani zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Stąd źródłem kryzysu w wielu polskich organizacjach jest niewłaściwa motywacja pracowników, traktowanych przez menedżerów jako czynnik kosztotwórczy a nie jako strategiczny zasób organizacji.

It is believed that thanks to strong personality managers are able to spur people on and to motivate them to achieve organization's goals. The best results are accomplished by those who are very well prepared — not only methodically, but practically as well. Meanwhile, the source of the crisis in many Polish companies is the inappropriate (wrong) employees' motivation, who are perceived as cost consuming factor, not strategic supply. How to explain that? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czermiński A. i in., Organizacja i zarządzanie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
 2. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1996.
 3. Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992.
 4. Drucker P. F., Menedżer skuteczny, AE, Kraków 1994.
 5. Gierszewska G., Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji, [w:] Zelek A., Praktyka zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie — perspektywa strategiczna, red. nauk. B.Kozyra „Orgmasz", Warszawa 2002.
 6. Haber L. H., Management. Zarys zarządzania małą firmą, PSB, Kraków 1998.
 7. Mietlewski Z., Bezrobotny jako potencjalny menedżer, [w:] Walkowiak R. (red.), Rola kierowników w kształtowaniu kapitału ludzkiego firmy w świetle badań, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 8. Penc J., Decyzje menedżerskie — o sztuce zarządzania, C. H. Beck, Warszawa 2001.
 9. Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997.
 10. Prusak W., Wyrwicka M., Zarządzanie projektami, ZCO Sp. z o.o., Poznań 1997.
 11. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1996.
 12. Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, AE, Poznań 1999.
 13. Wachowiak P., Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa 2002.
 14. Wziątek-Staśko A., Spirala Archimedesa — metoda ilościowa w rozwiązywaniu problemów motywacji pracowniczej, „Organizacja i Zarządzanie" 1999, nr 4.
 15. Zelek A., Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie — perspektywa strategiczna „Orgmasz", Warszawa 2002.
 16. Zelek A., Zarządzanie strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategie, ZSB, Szczecin 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu