BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skłodowski Henryk
Title
Nowe wyzwania dla szkolnictwa wyższego w zakresie edukacji menedżerskiej w kontekście integracji z Unią Europejską
New EU-Integration Driven Challenges Facing Higher Education in Managerial Area
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 155-162, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie wiedzą, Psychologia jednostki, Programy studiów, Reformy studiów ekonomicznych
Higher education, Knowledge management, Individual psychology, Higher education curriculum, Reform of economic studies
Note
summ.
Abstract
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nastąpiła w naszym kraju zmiana sytuacji socjoekonomicznej, w tym również zmiana sytuacji na rynku pracy. Autor postuluje potrzebę zmian w szkolnictwie wyższym w zakresie edukacji menedżerskiej. Zmiany te miałyby dotyczyć programów studiów wyższych i polegać na kształceniu w zakresie psychologii zarządzania, gdyż to wiedza psychologiczna właściwie przygotowuje menedżera do kontaktów i relacji interpersonalnych.

Socioeconomic consequences of Poland's integration with the EU affect the labour market in this country, but the entry itself will not solve all the existing problems. The future depends on what kind of a better world projection will be worked out, and at the same time the provision should be made for adequate organs of its implementation, strategy, tactics means and in the first place for a system of education ensuring an all-round training, which in turn entails a necessity for a reform of the higher education system, so as the curricula at all departments of higher educational institutions include elements of managerial education.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anastasi A., Psychological Testing (6 ed.), MacMillan, Nowy Jork 1998.
 2. Dąbek M., Wiara we wiosnę możliwości czyli sposób doświadczania sukcesów i niepowodzeń przez polskich menedżerów, [w:] Witkowski S. (red.) Psychologia sukcesu, PWE, Warszawa 1994.
 3. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992.
 4. Falkowski A., Skłodowski H., Psychologia doradztwa zawodowego — program dla IV i V roku studiów magisterskich, maszynopis, Zakład Psychologii Pracy i Poradnictwa Zawodowego UL, Łódź 1995.
 5. Globalopolis. Kosmiczna wioska — szansę i zagrożenia, Borkowski R. (red.), Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2003.
 6. Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa 1994.
 7. Kuna J., Warunki przyjeć kandydatów na 3-letnie studia licencjackie w zakresie doractwa, zawodowego, 5-letnie studia magisterskie: specjalność psychologia doradztwa zawodowego, 2-letnie studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego (raport 3), maszynopis, Zakład Psychologii Pracy i Poradnictwa Zawodowego UŁ, Łódź 1995.
 8. Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 9. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 10. Psychologiczne wyznacznik efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia, H.Skłodowski, E. Stawasz (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002.
 11. Skłodowski H., Kwestionariusz Funkcjonowania Zawodowego Kadry Kierowniczej (metoda diagnostyczna, wystandaryzowana: podręcznik, zeszyt testowy, arkusz odpowiedzi), Wydawnictwo UŁ, Łódź 1995.
 12. Skłodowski H., Osobowościowe wyznaczniki efektywnej działalności doradcy zawodowego, [w:] Doradca zawodowy w warunkach przemian gospodarczych, W. Brzozowska, W. Rachalska (red.), Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1996.
 13. Skłodowski H., Charakterystyka zawodowa absolwentów: 3-letnie studiów licencjackich w zakresie doradztwa zawodowego, 5-letnie studiów magisterskich: specjalność psychologia doradztwa zawodowego, 1-rocznych i 2-letnich studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego (raport 2), maszynopis, Zakład Psychologii Pracy i Poradnictwa Zawodowego UŁ Łódź 1996.
 14. Skłodowski H. (red.), Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego, t. l i 2, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999.
 15. Wilczyński Z., Przewidywanie efektywności procesu adaptacji zawodowej pracowników w przemyśle (praca doktorska, maszynopis), Uniwersytet Jagielloński, Łódź — Kraków 1981.
 16. Witkowski T., Cud ekonomiczny a motywacja osiągnięć: przegląd badań dotyczących zależności wzrostu ekonomicznego od czynników psychologicznych, „Przegląd Psychologiczny" 1994 nr 37, L-2, s. 139-148.
 17. Zimbardo P. G., Ruch F. L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu