BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gableta Małgorzata
Title
Sfera personalna przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w Polsce - podobieństwa i różnice w jej kształtowaniu
Personnel Sphere of Domestic and Foreign Enterprises in Poland: Similarities and Differences in Its Formation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 243-249, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warunki pracy, Prawo pracy, Dyrektywy WE
Human Resources Management (HRM), Working condition, Labour law, EC directives
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano działania będące odzwierciedleniem postaw dominujących w sferze personalnej przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. Odwołując się do procesów integracji europejskiej i ustawodawstwa unijnego podjęto próbę określenia przesłanek występującego zróżnicowania w zakresie sfery personalnej i warunków pracy pomiędzy przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi. Zwrócono uwagę, iż "ssanie" nowych podejść i rozwiązań przez polską praktykę gospodarowania jest niewielkie. Jest to niepokojące zjawisko, którego przyczyny wiążą się m.in. z: trudnościami w dostosowaniu się do obowiązujących wymagań efektywnościowych, procesami prywatyzacji, sytuacją na rynku pracy, brakiem ciągłości w realizacji długookresowych strategii przedsiębiorstw.

The paper presents the results of empirical research on the approach to personnel function and working conditions in companies functioning in our country. Special attention has been paid to domestic and foreign companies. Differences in shaping personnel sphere, as well as circumstances of these differences were shown. Legitimacy and directions of effects on their minimalizing were considered, referring to European Union's legislation mainly. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Florek L, Latos-Miłkowska M., Pisarczyk Ł., Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach, Zjednoczonych, Wyd. IPiSS, Warszawa 2000.
  2. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2003.
  3. Jasna strategia personalna zapewnia wiele korzyści, „Zarządzanie na Świecie" 2003, nr 5.
  4. Praw Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Barcz J. (red.), Wydawnictwo „Prawo i Praktyka Gospodarcza", Warszawa 2003.
  5. Wiktor J. W., Przedsiębiorstwa polskie w perspektywie integracji europejskiej. Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w U E, Nogalski B., Rybicki J. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2001. Zeszyty Naukowe "Organizacja i Zarządzanie", nr 14.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu