BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleski Zbigniew, Mesjasz Joanna
Title
Paradoksy motywacji osiągnięć
Paradoxes of Achievement Motivation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 214-223, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Motywacje zawodowe, Motywacja do pracy, Klimat organizacyjny, Kultura organizacji, Psychologia jednostki, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Career motivation, Work motivation, Organizational climate, Corporate culture, Individual psychology, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
Na podstawie wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród menedżerów średniego i wysokiego szczebla, a dotyczących motywacji osiągnięć stwierdzono, iż motywacja osiągnięć sprzyja osiąganiu sukcesów, ale może również przyczyniać się do ponoszenia większych kosztów, jednocześnie ujawniając istotne związki z panującym w organizacji klimatem.

The results of individual psychological research in the area of costs of success, defined as investments, reversible or irreversible dysfunctions, lost benefits in mental, somatic and social sphere, as well the limitations in realisation of the occurring opportunities which are of a personal value for an individual; indicate that excessive overload of work results especially in quality changes in the spiritual sphere. The surveyed managers do not develop themselves, they do not have time for spiritual matters. They do not have time to deepen their interests, to foster their deepest ideals and values. Adaptation to such parameters as efficiency and profit modifies the evaluation of the features which the surveyed managers consider the indispensable in being successful. Organizational culture manifests itself in a climate characteristic of a particular organization. This climate influences shaping behaviours and people's expectations and affects the members of the organization although they are not always aware of this. Rosenstiel emphasizes that the kind of overburdens that we experience in relation to professional life depends on quality of the organizational climate. Climate in the organizations represented by the examined is assessed as bad and rather bad. Such dimension of the climate as offering opportunities in a firm may substantially alleviate the costs experienced in all the spheres, particularly in the social sphere (both in the aspect of family and social life; in particular, however, life within an organization), and also in the sphere of mental and somatic health. Good climate in the organizations lowers the achievement motivation. It also can contribute to lowering the effectiveness of managers working in it, as well as to weakening the tendency to risky and expensive activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamiec M., Kożusznik B.. Sztuka zarządzania sobą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2001.
 2. Bańka A., Psychopatologia pracy, Wydawnictwo Gemini s.c., Poznań 2001.
 3. Bartkowiak G. Skuteczny kierownik — model i jego empiryczna weryfikacja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 4. Bratnicki M., Wyciślak M., Klimat organizacyjny: pojecie, mierzenie, badania i diagnoza, „Prakseologia" 1990, nr 4, s. 88-110.
 5. Dobrzyński M., Grzywacz W., Europejski kwestionariusz do badania kultury i klimatu organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 900, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001 s. 125-134.
 6. Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, Poznań 1993.
 7. Kozielecki J., Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa 1998.
 8. Kozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa 2001.
 9. Łukaszewski W., Umyśl smutny i zmęczony, [w:] Piskorz Z., Zaleśkiewicz T. (red.), Рзуchologia umysłu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 10. McClelland D. C., The Achieving Society, NJ: Van Nostrand, Princeton 1961.
 11. Mesjasz J., Zaleski Z. Koszty sukcesu w zarządzaniu, [w] Witkowski S. A., Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 900 we Wrocławiu, s. 362 - 377, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001.
 12. Pająk K., Zduniak A., Kierownik w XXI wieku, Dom Wydawniczy „ELIPSA", Warszawa-Poznań 2003.
 13. Paluchowski W. J., Klimat organizacyjny i jego pomiar, [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. IV, Wydawnictwo UW, Wrocław 1998.
 14. Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN, Warszawa 1980.
 15. Rosenstiel L., Grundlagen der Organisationspsychologie, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2003.
 16. Rosenstiel L., Betriebsklima geht jeden an, Monachium 1992.
 17. Schulz D. P., Schulz S. E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 18. Skorny Z., Kształtowanie realistycznych aspiracji. Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Prace Psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, XLVI, Wrocław 1996, s. 111-120.
 19. Stuss M.M., Metody oceniania współczesnej kadry kierowniczej. Księgarnia Akademicka sp. z o.o., Kraków 2003.
 20. Unsworth K. L., West M. A., Zespoły: wyzwania pracy w grupie, [w:] Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 21. Zaleski Z., Od zawiści do zemsty, Wydawnictwo Akademickie „żak", Warszawa 1998.
 22. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu