BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska-Szałek Agata
Title
Młodzi gniewni - generacja przyszłych menedżerów (komunikat)
The Young and the Restless: The Generation of Future Managers (Conference Announcement)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 232-240, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Psychologia jednostki, Psychologia zarządzania, Przywództwo, Osobowość kierownika, Kultura przedsiębiorstwa, Etyka biznesu, Psychosocjologia, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Individual psychology, Psychology of management, Leadership, Manager personality, Culture of enterprise, Business ethics, Psychosociology, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
Na podstawie badań literaturowych i empirycznych, dotyczących najmłodszego pokolenia menedżerów oraz studentów studiów ekonomicznych, przedstawiono zmiany jakie zachodzą w postrzeganiu wartości i norm etycznych przez najmłodszych menedżerów, żyjących w okresie kryzysu moralnego. Zwrócono uwagę, iż najsłabszą stroną polskich przedsiębiorstw są nieetyczne praktyki, mające przyzwolenie menedżerów, jeżeli są skuteczne w sensie ekonomicznym.

Modernity with its belief in progress and economic growth is experiencing a major crisis The next stage of social changes has become. Processes of individualization are getting more intense, entailing the risk not only of serious disintegration of worth, moral values and relationships between people, but also of chances for free, independent and responsible determining of the course of our lives. Switching from „destiny" to „choice" creates new opportunities and new perils. The moral condition of the society becomes more ambivalent and meaningful. This article is an attempt to describe the changes which took place and still occur, affecting the contemporary managers' perception, who happened to live in the age of moral crisis and normative destruction. The author points the social aspect of crisis and the influence it has on a leader as an individual.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gajda J., Wartości w życiu człowieka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997.
 2. Kojder A., Spojrzenie na przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989 - 1997, [w:] Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartość i więzi społeczne czasów transformacji, Sztompka P. (red.), PWN, Warszawa — Kraków 1999.
 3. Kopycińska D., Generacja przyszłych biznesmenów — „Faust" i „Eichmann", „Przegląd Organizacji" 1996, nr 6.
 4. Łucewicz J., Kultura organizacyjna a skuteczność kierowania ludźmi, „Przegląd Organizacji" 1997, nr7-8.
 5. Mariański J., Kryzys moralności czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 6. Okońska D., strona domowa, http://dorotaokonska.webpark.pl.
 7. Pietrasiński Z., Z psychologii kierownictwa, [w:] Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia, Gliszczyńska X. (red.), PWN, Warszawa 1977.
 8. Realizuję marzenia. Wywiad z Olafem Lubaszenko, „Rzeczpospolita" 21 sierpnia 1997.
 9. Reputowski P., Historyczność wartościowań i wartości w filozofii Karla Jaspersa, [w:] Historyczna dynamika wartości, Lublin 1990.
 10. Sufin Z., Ewolucja wartości materialnych i pozamaterialnych, [w:] Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej, Beskid L. (red.), Warszawa 1999.
 11. Szczepanik E., Wybrane komponenty kapitału ludzkiego i ich oddziaływanie na zarządzanie przedsiębiorstwem, „Humanizacja Pracy" 2002, nr 1-2.
 12. Zachariasz A.L., Wartości i ich dynamika a dzieje kultury europejskiej w myśl Henryka Rickerta, [w:] Historyczna dynamika wartości, Lublin 1990.
 13. Zbichorski Z., Menedżer jako przywódca, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu