BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machowska-Okrój Sylwia
Title
Czynniki kształtujące proces kierowania kadrą w wymiarze międzynarodowym
Factors Influencing International Dimension of HRM
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 262-271, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Różnice kulturowe, Zarządzanie międzynarodowe, Kultura biznesu, Kultura narodowa, Konflikty w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
International enterprise, Cultural differences, International management, Culture of business, National culture, Conflicts in organisation, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono determinanty procesu kierowania ludźmi w firmie prowadzącej działalność gospodarczą poza granicami kraju macierzystego. Czynniki te mają charakter ekonomiczny, prawny i kulturowy są odmienne od czynników występujących w kraju macierzystym firmy i dlatego uznaje się je za najistotniejszą determinantę międzynarodowego zarządzania kadrą.

Processes of managing people in an international company are determined by economic, legal, and cultural factors. These factors are different from those occurring in a domestic environment. Geert Hofstede in his research proved that national cultures have an influence on practices taking place in organizations operating worldwide. National cultures can be considered a part of a culturally separate community, which is classified depending on chosen criteria. This definition of national culture is significantly simplified as it does not include the phenomenon of ethnicity. Ethnicity provides the dynamic character of the environment perceived in cultural aspects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Babiński G., Etniczność, „Proglas" 1997, nr 5-6.
  2. Eriksen Т.Н., Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspective, Pluto Press, London-Baulder (Colorado) 1993.
  3. Gomez-Mejia L. R., Palich L. E., Cultural Diversity and the Performance of Multinational Finns. „Journal of International Business Studies" 1997, t. 28, nr 2.
  4. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
  5. Horowitz D., Ethnic Groups in Conflict, Berkley 1985.
  6. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002.
  7. Kultury pozaeuropejskie i globalizacja, Zdanowski J. (red.), Dom Wydawniczy „Elipsa", Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu