BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łużniak Magdalena
Title
Style radzenia sobie z szokiem kulturowym przez menedżerów interkulturowych
Culture Shock Management Styles in Intercultural Organisations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 250-261, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Psychologia jednostki, Adaptacja społeczno-zawodowa, Różnice kulturowe, Osobowość kierownika, Kultura biznesu, Kultura narodowa, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Individual psychology, Socially-professional adaptation, Cultural differences, Manager personality, Culture of business, National culture, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
Przytoczono wnioski wynikające z przeglądu literatury oraz analizy wybranych koncepcji dotyczących szoku kulturowego (SZOK-Sytuacja Zmiany Otoczenia Kulturowego). Zaprezentowano style przełamywania szoku kulturowego (kosmopolityczny, otwarty, kolonialistyczny i rygorystyczny) oraz przedstawiono koncepcje strategii zarządzania różnicami kulturowymi. Zwrócono uwagę, iż w dobie globalizacji i procesu integracji europejskiej badania z zakresu psychologii interkulturowej stają się badaniami interdyscyplinarnymi opisującymi problemy z pogranicza antropologii, socjologii, nauk politycznych i ekonomicznych oraz różnych dziedzin psychologii.

During the process of European integration and globalisation we are facing an issue of setting up multicultural organisatoins and international teams. Managers working in teams of lis kind are exposed to a confusion, adaptation difficulties, behavior disorder — symptoms generally described as the Culture Shock. The article presents a table of contents, which shall tame an essential part of international manager's workshop, enabling him the correct nitration process and stress management. Article includes issues adjusted to a Polish manager`s situation and an index of Culture Shock management strategies based on literature survey and autor`s reserches. Such interdisciplinary framework is supposed to become a science future, as Culture Shock management is supposed to become one of the most important of international management competences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aycan Z., Berry J. W., Impact of Employment-related Experiences on Immigrants' Adaptation to Canada, „Canadian Journal of Behavioural Science" 1996, nr 28.
 2. Berry J.W., Intercultural Relations in Plural Societies, „Canadian Psychology" 1998, nr 40.
 3. Berry J.W., Kalin R., Multicultural and Ethnic Attitudes in Canada, „Canadian Journal of Behavioural Science", 1993, nr 27.
 4. Boski P., O byciu Polakiem w ojczyźnie i, o zmianach tożsamości kulturowo-narodowej na obczyźnie, [w:] Boski P., Jarymowicz M., Malewska-Peyre H., Tożsamość a odmienność kulturowa, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992.
 5. Endler N. S., Parker J. D. A., Multidimensional Assessment of Coping: A Critical Evaluation, „Journal of Personality and Social Psychology" 1990, nr 58.
 6. Graves T., Psychological Acculturation in a Tri-ethnic Community, „South-Western Journal of Anthropology" 1967, nr 23.
 7. Hallowell A. L, Sociopsychological Aspects of Acculturation, [w:] Linton R. (red.), The Science of Man in the World Crisis, Columbia University Press, Nowy Jork 1945.
 8. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 9. Jarymowicz M., Tożsamość jako efekt rozpoznawania siebie wśród swoich i obcych. Eksperymentalne badania nad procesami różnicowania Ja — My — Inni, [w:] Boski R, Jarymowiecz M., Malewska-Peyre H., Tożsamość a odmienność kulturowa, Instytut Psychologii PAN,Warszawa 1992.
 10. Lazarus R. S., Folkman S., Stress, Appraisal and Coping, Springer, Nowy Jork 1984.
 11. Łużniak M., Strategie przełamywania Szoku Kulturowego a style radzenia sobie w sytuacji trudnej, [w:] Sklodowski H. (red.), Psychologia w zarządzaniu — dydaktyka, badania, sukcesy, Wydawnictwa SWSPiZ w Łodzi 4/2003 (114), Łódź 2003.
 12. Marx E., Symptoms of Culture Shock, CIB, Londyn 1998.
 13. Marx E., Przełamywanie Szoku Kulturowego, Placet, Warszawa 2000.
 14. Nosal Cz. S., Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 15. Oberg K., Culture Shock: Adjustment to New Cultural Environments, „Practical Anthropology" 1960, nr 7.
 16. Redfield R., Linton R., Herskovits M., Memorandum on the Study of Acculturation, „American Anthropologist" 1936, nr 38.
 17. Searle W., Ward C., The Prediction of Psychological and Sociocultural Adjustment During Cross-cultural Transitions, „International Journal of Intercultural Relations" 1990, nr 14.
 18. Steinman H., Schreyögg G., Zarządzanie, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995.
 19. Tajfel H., Turner J. C., The Social Identity Theory of Intergroup Behavior, Stanford University Press 1986.
 20. Tyszka A., Rozmowa kultur. Założenia i rezultaty seminarium „Komunikacja międzykulturowa", [w:] Kapciak A., Korporowicz L., Tyszka A. (red.), Komunikacja miedzykulturowa, Instytut Kultury, Warszawa 1995.
 21. Ward C., Acculturation, [w:] Landis D., Bhagat R. (red.), Handbook of Intercultural Тraining (wyd. 2), Newbury Park, Sagę 1996.
 22. Witkowski S. A., Łużniak M., Menedżer w organizacji ponadnarodowej — adaptacja kulturowa i zarządzanie zespołami międzykulturowymi. „Organizacja i Kierowanie" 2003a, nr 4(114).
 23. Witkowski S.A., Łużniak M., Edukacja menedżerów w kontekście adaptacji kulturowej i zarządzania zespołami międzynarodowymi, „Przegląd Organizacji" 2003b, nr 11.
 24. Wrześniewski K., Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, [w:] Heszen-Niejodek., Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1897, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu