BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pocztowski Aleksy (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Towards Transnational Human Resource Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 297-307, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Różnice kulturowe, Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Kultura organizacji, Kultura narodowa, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Cultural differences, Multinational enterprise, Corporate culture, National culture, International management, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono podejścia do badania i wyjaśniania specyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, jak i praktyki przez nie stosowane, wynikające z określonej filozofii zarządzania. Autor zwraca uwagę na różnice podejść do zarządzania zasobami ludzkimi w krajach "triady" - Europa, Stany Zjednoczone, Japonia i stwierdza, iż na zarządzanie zasobami ludzkimi mają wpływ: wielkość firmy, specyfika branży, cykl życia organizacji, praktykowane zasady zarządzania, stosowana technologia oraz czynniki kulturowe i instytucjonalne. Dlatego sformułowano wniosek, iż zarządzanie zasobami ludzkimi powinno mieć w tym przypadku charakter transnarodowy, a strategie i metody tworzenia wartości w obszarze funkcji personalnej przedsiębiorstwa międzynarodowego powinny uwzględniać zarówno światowe standardy jak i warunki lokalne.

The paper is an attempt to examine why neither local nor global approach to managing people in international companies is successful. On one hand companies, which try to adopt the local perspective, often fail in terms of consistency of their personnel policies and practices. On the other hand companies, which try to adopt global approach, fail in terms of flexibility. The author argues that there is a need for HR-people to go beyond the old practices and national boundaries in thinking, and act to deliver value in the area of human resources management. There is a message to move towards transnational human resource management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brewster Ch., Międzynarodowe i porównawcze zarządzanie zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" (IPiSS) 2003, nr 6.
 2. Brewster Ch., HRM: The Comparative Dimesion, [w:] Human Resource Management. A critical Text, Storey J. (red.), Thomson Learning, Londyn 2001.
 3. Child J., Faulkner D., Pitkethly R., The Management of International Acquisitions, Oxford University Press 2001.
 4. Clark T., HRM: a Unified Understanding or a Multiplicity of Meanings?, [w:] European Human Resource Management, Clark T. (red.), Blackwell Business, Oxford 1996.
 5. Groth U., Kammel A., Tsumara Yuzo, Das japanische Personalmanagement zwischen Tradition und westlicher Wertorientierung, „Zeitschrift für Personalforschung", 1994, Heft 3. Kochan T., Dyer L., HRM: an American View, [w:] Human Resource Management. A Critical Text, Storey J. (red.), Thomson Learning, Londyn 2001.
 6. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (red.), Oficyna Ekonomii Kraków 2002.
 7. Perlmutter H. V., The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation, „Columbia Journal of World Business" 1969, nr 1.
 8. Płoszajski P., Kulturowe korzenie polityki personalnej w przedsiębiorstwie japońskim, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy, BCC, PFPK, Warszawa 1999.
 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach amerykańskich, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność: wyzwania przyszłości, BCC, PFPK, Warszawa 1999.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie — procesy — metody, PWE, Warszawa 2003.
 11. Scullion H., International Human Resource Management, [w:] Human Resource Management, [w:]Human Resource Management. A Critical Text, Storey J. (red.), Thomson Learning, Londyn 2001.
 12. Storey J., Human Resource Management Today: An Assessment, [w:] Human Resource Management. A Critical Text, Storey J. (red.), Thomson Learning, Londyn 2001.
 13. Tubilewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 14. Ulrich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu