BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makarski Sylwester, Kuźniar Wiesława
Title
Analiza wybranych elementów działalności marketingowej banku (na przykładzie Pekao SA - Oddział w Przemyślu)
The Analysis of Selected Elements of Bank's Marketing Activity (On Example of Pekao SA - Branch in Przemyśl)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (2), 2004, nr 20, s. 9-18, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Marketing bankowy, Usługi bankowe, Badania marketingowe, Ocena działalności banku, Konsumencka ocena jakości, Jakość usług
Bank marketing, Banking services, Marketing research, Assessment of banking performances, Consumers' quality assessment, Quality of services
Note
streszcz., summ.
Company
Bank Pekao SA
Abstract
Artykuł poświęcono omówieniu znaczenia działalności marketingowej banku w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. W pierwszej części przedstawiono istotę i zakres podstawowych instrumentów marketingowych wykorzystywanych przez banki. W części drugiej zaprezentowano i podsumowano wyniki badań ankietowych dotyczących oceny działalności marketingowej Banku Pekao SA - Oddział w Przemyślu. Ankietyzację przeprowadzono na początku 2003 r. wśród 200 klientów banku. Badania wykazały, że dla większości respondentów istotnym elementem przewagi konkurencyjnej jest profesjonalizm, uprzejmość i kultura pracowników badanego banku. W opinii ankietowanych wygląd i aranżacja badanego oddziału oraz dostępność usług zostały ocenione na średnim poziomie. Za mało wyróżniające się instrumenty marketingowe klienci uznali działania promocyjne oraz ofertę cenową i produktową banku.

The article presents the importance of bank's marketing activity in scoring competitive advantage on the market. Against theoretical deliberations showing the essence and range of basic marketing instruments used by banks, there were presented the results of inquiry research regarding the evaluation of marketing activity of Bank Pekao SA - branch in Przemyśl. The survey was conducted at the beginning of 2003 among 200 bank's clients. The research proved, that for the majority of respondents the essential element of competitive advantage is professionalism, politeness and good manners of bank employees. In the opinion of respondents, look and arrangement of the researched branch and accessibility to the services were assessed as on medium level. The clients found promotional actions, price and product offer as not enough distinguishing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001.
  2. Grzegorczyk W., Marketing bankowy, Wyd. „ZIF", Warszawa 1999.
  3. Grzywacz J., Podstawy bankowości, Wyd. „Difin", Warszawa 2000.
  4. Jachowicz B., Zawieja A., Alternatywne kanały dystrybucji, „Lider" 2002 nr 4.
  5. Mazurkiewicz L., Marketing bankowy, Wyd. „Difin", Warszawa 2002.
  6. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1998.
  7. Praca zbiorowa pod red. A. Styś, Marketing usług, PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1730-3478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu