BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doktór Kazimierz
Title
Struktura i decyzje w polskiej policji
Structure and Decisions in Polish Police
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 405-418, bibliogr. 27 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Bezpieczeństwo narodowe, Socjologia przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Władza, Podejmowanie decyzji, Policja, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
National security, Sociology of the enterprise, Enterprise management, Power, Decision making, Police, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
Omówiono nietypowy przedmiot badań jakim jest struktura i zakres decyzyjny polskiej policji. Tekst został oparty na literaturze z zakresu psychologii społecznej i nauk o zarządzaniu. Zaprezentowano socjologiczną koncepcję policji jako organizacji formalnej będącej częścią administracji porządku publicznego państwa, która ma zapobiegać wykroczeniom, przestępczości, łamaniu prawa, ale także działać w zakresie inwigilacji i posłuszeństwa względem polityków. Mimo autokratycznego modelu zarządzania realizowanego w policji, autor postuluje decentralizacje zadań, funkcji, zasobów osobowych i rzeczowych na niższych szczeblach dla lepszego funkcjonowania tak złożonej struktury organizacyjnej.

The paper provides a throughout analysis of organizational structures and decision- making models in Polish Police. Many perspectives — managerial, sociological, historical or military, to name a few — plot quite a gloomy landscape of this organization. Author's remarks and provocative statements evoke reader's thoughts on current and future effectiveness and agility of this model of Police's functioning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2000.
 2. Chojnacki W., Socjologiczne aspekty tendencji instytucjonalno-organizacyjnego rozwój wojska, Akademia Obrony Narodowej, Instytut Nauk Humanistycznych, Warszawa 2003.
 3. Cielecki T., Policja — z jakością w XXI wiek, Komenda Główna Policji, Warszawa 2001.
 4. Cielecki T. (red.), Zarządzanie jakością w policji województwa świętokrzyskiego, Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2003.
 5. Crozier M., Biurokracja. Anatomia zjawiska, P WE, Warszawa 1967.
 6. Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kantor Wydawniczy „Zakamycze", Kraków 1999.
 7. Doktór K., Dowódca czy przywódca, [w:] Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych, Konarski L, Rokicki B. (red.), Akademia Obrony Narodowej, Instytut Nauk Humanistycznych, Warszawa 2002.
 8. Doktór K., Organizacja przyszłości — projekt badania władzy, [w:] Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Zbiegień-Maciąg L., Pawnit (red.), Wydawnictwo Poltex, Kraków 2003.
 9. Doktór K., Władza i wiedza, [w:] Społeczeństwo. Rodzina. Wychowanie, Sztumski J. (red.), Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. Ryki 2004.
 10. Doktór K., Władza, kierowanie i przywództwo w organizacjach, „Studia Socjologiczne" 1982, nr 1-2.
 11. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.
 12. Kaczmarek B., Struktury organizacji, [w:] Organizacje. Polityka. Władza. Struktury, Wyd. Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 2001.
 13. Kubiaczyk W., Rzeczywistość transformacyjna a środowisko policyjne. Polska policja i szkolnictwo policyjne w perspektywie integracji europejskiej, [w:] Wojsko w badaniach socjologicznych, Leszczykiewicz T. (red.), Zeszyty Naukowe „Poglądy i Doświadczenia", Wyższa Szkoła Oficerska im. T. Kościuszki. Wrocław 1998.
 14. March J., Simon H., Organizacje, PWN, Warszawa 1984.
 15. Moczuk E., Policja jako grupa dyspozycyjna w opiniach mieszkańców społeczności lokalnej. Referat na konferencji w Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu 20- 21.05.2004.
 16. Morawski Z., Funkcjonowanie policji w strukturze społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 17. Mreła K., Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, P WE, Warszawa 1983.
 18. Pieprzny S., Policja w systemie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Bezpieczeństwo i porządek publiczny. Historia, teoria, praktyka, Ury F. (red.), Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2003.
 19. Pugh D. S., Hickson D. J., Hinings C. R., Dimensions of Organizational Structure, „Administrative Science Quarterly" 1968, nr 1.
 20. Szuba D., Wybrane narzędzia i techniki zarządzania TQM wspierające grupowe rozwiązywanie problemów, [w:] Cielecki T. (red.), Zarządzanie jakością w policji województwa świętokrzyskiego, Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2003.
 21. Trejnis Z., Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 1997.
 22. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa 2002.
 23. Wiatr J., Socjologia wojska, Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Warszawa 1964.
 24. Wojsko w badaniach socjologicznych, Leczykiewicz T., Zagórski Z. (red.), Zeszyty Naukowe „Poglądy i Doświadczenia", Wyższa Szkoła Oficerska im. T.Kościuszki, Wrocław 1998.
 25. Wolska-Zogata L, Kobiety polskie w policji — wybrane aspekty społeczne w kontekście bezpieczeństwa narodowego, [w:] Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Maciejewski J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 26. Zagórski Z., Społeczeństwo transformacyjne. Klasy i warstwy Polski postkomunistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 27. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, STRATEGOR, PWE, Warszawa 1997..
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu