BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmiotek Krystyna, Kopertyńska Maria Wanda
Title
Kulturowe uwarunkowania procesu motywowania w przedsiębiorstwach
Curtural Factors Impacting Motivation Process in Companies
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 462-473, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Kultura organizacji, Psychologia jednostki, Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, Kreatywność, Etyka biznesu, Badania ankietowe, Kulturowe uwarunkowania
Corporate culture, Individual psychology, Work motivation, Motivating employees, Creativity, Business ethics, Questionnaire survey, Cultural determinants
Note
summ.
Abstract
Omówiono jeden z istotnych obszarów motywowania pracowników w przedsiębiorstwie, czyli uwarunkowania kulturowe, które mogą się odnosić do cech pracownika odpowiedzialnych za jego motywację i związanych z uznawanym przez niego systemem wartości, ale także mogą dotyczyć kultury organizacyjnej. Zaprezentowano wyniki badań przedstawiające ocenę motywacyjnego charakteru wybranych cech kultury organizacyjnej, dokonaną przez pracowników badanych przedsiębiorstw. Z badań tych wynika, iż pracownicy znajdują sprzyjające warunki do wykazania się kreatywnością, mają też wpływ na efekty swojej pracy. Natomiast zmianie dążącej do poprawy sytuacji w miejscu pracy wymagają: przestrzeganie norm moralnych oraz sposoby rozwiązywania konfliktów.

Motivation is a very important and difficult area of management. This article contains results of research and presents the way employees assess motivating activities of companies in cultural spheres of the process. Abilities that the employees have in the scope of creativity, individuality and responsibility were assessed. The employees' opinions are presented about the meaning of the mission of the enterprises, the engagement of co-employees in work and the way of solving conflicts. The issue of ethics assessment of working was also discussed. The analysis of respondents' opinions was done for employees on different work positions: manual workers, independent positions and specialists, managers and on the position with key role for a company success. The article completes with the conclusion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bolesta-Kukułka K., Jak patrzeć na świat organizacji?, PWN, Warszawa 1993.
  2. Brown A., Organisational Culture, Pitman Publishing, Londyn 1998.
  3. Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982.
  4. Kopertyńska W., Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania systemu płac w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 886, Wrocław 2001.
  5. Łucewicz J., Rola kadry kierowniczej w kształtowaniu kultury organizacyjnej, „Przegląd Organizacji" 1994, nr 12.
  6. Penc J., Kreatywne wartości organizacji pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, zeszyt nr 786, Organizacja i Zarządzanie (nr 29), Łódź 1999.
  7. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
  8. Sikorski Cz., Wpływ kultury organizacyjnej na motywację. Od ograniczenia poczucia niepewności do jej wysokiej tolerancji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2000, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu