BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączyński Jerzy, Zamorska Jolanta
Title
Funkcja warsztatów partycypacji decyzyjnej w procesie zarządzania jakością w organizacjach rządowych
Function of Decisive Participation Workshops in Implementing Quality Management System in Government Organizations
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 482-489, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie jakością, Normy ISO 9001, Podejmowanie decyzji, Administracja publiczna
Personnel participation in management, Enterprise management, Quality management, ISO 9001, Decision making, Public administration
Note
summ.
Abstract
Autorzy dowiedli, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań w organizacjach rządowych, iż udział decydentów tych organizacji w warsztatach partycypacji decyzyjnej podwyższa wrażliwość kadry kierowniczej na zaakceptowanie decyzji ze strony podwładnych, co z kolei przyczynia się do zwiększenia uczestnictwa podwładnych w procesie rozwiązywania problemów decyzyjnych i podejmowania decyzji. Partycypacyjny styl zarządzania organizacją stwarza warunki sprzyjające pełniejszemu korzystaniu z potencjału intelektualnego podwładnych, a to sprawia, że kapitał ten może być efektywnie wykorzystany dla potrzeb organizacji i nie jest marnotrawiony.

The paper presents theoretical models of employee participation and their implications management. Furthermore, basic concepts of decisive participation workshops are Outlined. Finally, results of aforementioned workshops carried out among officials of government organizations in Poland are presented, showcasing significant growth of attitudes related to more participative decision-making. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Mączyński J., Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo IPiS PAN, Warszawa 1996.
 2. Mączyński J., Diagnozowanie partycypacji decyzyjnej, Wydawnictwo IPiS PAN, Warszawa 1998.
 3. Mączyński J., The Cultural Impact on the Leadership Style of Polish Managers, „Polish Journal of Applied Psychology" 2001, t. l, nr 1.
 4. Mączyński J., Rola przywództwa w zarządzaniu kapitałem intelektualnym w procesie integracji europejskiej, [w:] Kanarski L. Rokicki B. (red.), Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2002.
 5. Mączyński J., Warsztaty partycypacji decyzyjnej we wdrażaniu systemu zarządzania jakością w administracji publicznej, [w:] Kozak Cz. (red.), Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu, t. 3, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica 2003.
 6. Mączyński J., Warsztaty partycypacji decyzyjnej w modelowej szkole zarządzania, [w:] Dudek M. (red.), W poszukiwaniu modelu wyższej szkoły niepaństwowej, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica 2003.
 7. Mączyński J. i in., Styl kierowania ludźmi polskich, austriackich i amerykańskich menedżerów, „Przegląd Psychologiczny" 1993, nr 1.
 8. Mączyński J. i in., Culture and Leadership Styles: A Comparison of Polish, Austrian and US Managers, „Polish Psychological Bulletin" 1994, t. 25, nr 4.
 9. Mączyński J., Kwiatkowski P., Arcimowicz A., Changing Leadership Style. Through Training in Participative Decision Making: Application to Managerial Practices in Polish Organizations, „Polish Psychological Bulletin" 1997, t. 29, nr 4.
 10. Mączyński J. i in. Dostosowanie stylu zarządzania polskimi organizacjami do standardów Unii Europejskiej, [w:] Zarządzanie wiedzą — wyzwaniem przyszłości, [w:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001.
 11. Mączyński J., Zamorska J., Trening partycypacji decyzyjnej w modelowym systemie Zarządzania jakością, Rozprawy, Studia, Monografie nr 4, Wyższa Szkoła Menedżerska, Legnica 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu