BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tracz Katarzyna
Title
Kształtowanie rozwoju zawodowego pracowników administracji samorządowej
Creating the Policy Towards Professional Development of Self-Administration's Officials
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 544-554, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Administracja samorządowa, Rozwój zawodowy pracownika, Polityka personalna, Badania ankietowe
Human Resources Management (HRM), Self-government administration, Professional development of employees, Personnel policy, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba zbadania i oceny istotnego obszaru, jakim jest kształtowanie rozwoju zawodowego kadr administracji samorządowej. Autorka omówiła uwarunkowania kształtujące potencjał kwalifikacyjny administracji i na podstawie badań, przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dokonała diagnozy sytuacji panującej w urzędach. Wnioski wysnute przez autorkę mówią, iż znaczenie kształcenia i doskonalenia kadr w administracji publicznej gwałtownie wzrasta. Jednak działania edukacyjne nie mogą odnosić się tylko do wyższej kadry urzędniczej, ale muszą obejmować swoim zakresem również kadry na niższych szczeblach, a przede wszystkim odpowiadać potrzebom samorządu terytorialnego.

The purpose of this paper is to diagnose and evaluate the practice of policymaking towards development of the self-administration's officials. The identification of factors, which have influenced the qualification potential of self-administration makes the starting point of this writing. The problem is analysed on the basis of the research, which was to diagnose the institutional needs of administration authorities concerning the development of its employees. The presentation of the educational forms being initiated by the self-administration makes another point of this paper. The issue of creation the professional self-administration's service that would be properly educated and prepared to its tasks is the final part of this article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartkowska-Nowak D., Czy urzędy samorządowe potrzebują procedur kadrowych?, „Samorząd Terytorialny" 2001 nr 7-8.
 2. Borczyk W., Standardy w administracji publicznej, „Wspólnota" 2003, nr 16.
 3. Ciepala R., Górecki P., Dlaczego urzędnik wciąż musi się kształcić, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2003, nr 19.
 4. Grosse T., Służba cywilna w Polsce i możliwości jej rozwoju, „Służba Cywilna" 2001, nr 2.
 5. Jankowski W., W morzu ofert, „Wspólnota" 2003, nr 11.
 6. Kałużna H., Kałużny S., Ciągle kształcenie się to konieczność, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2003, nr 10.
 7. Knosala E., Zacharko L., Matan A., Nauka administracji, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999..
 8. Kudrycka B., Zmiany w pozycji i statusie urzędników administracji publicznej. Nowe wyzwania i trendy, „Służba Cywilna" 2001/2002, nr 3.
 9. Mordel T., Uwagi o potrzebie samorządowej służby publicznej, „Samorząd Terytorialny" 2003, nr 7-8.
 10. Piekara A., Obywatel wobec administracji publicznej, „Master of Business Administration" 2003, nr 3..
 11. Rabska T., Administracja publiczna w świetle integracji z Unią Europejską, „Samorząd Terytorialny" 2003, nr 3.
 12. Szaban J., Służba cywilna w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Master of Business Administration" 2003, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu