BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Stanisław
Title
Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą w sferze personalnej
Methods and Tools Supporting Knowledge Management in the Area of Personnel Function
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 651-663, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie personelem, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Komunikowanie skuteczne
Knowledge management, Personnel management, Enterprise management, Communication in organisation, Effective communication
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono ogólną charakterystykę procesu zarządzania wiedzą oraz wskazano metody komunikacji bezpośredniej i pośredniej wspomagające ten proces w sferze funkcji personalnej. Autor podkreśla, iż zarządzanie wiedzą w sferze funkcji personalnej powinno być silnie sprzężone z coraz powszechniejszą tendencją budowania organizacji uczących się.

This paper presents a role of knowledge in the human resources management improvement process. It gives the overview of the methods, means and tools of communication, which can be used in key processes of the personnel function. The emphasis was put on importance of interpersonal contacts in direct communication as well as on computer and telecommunication tools and audiovisual means in indirect communication. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borkowska S., Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów ludzkich, [w:] Ludwiczyński A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, Polska Fundacja Promocji Kadr — Zarząd, Warszawa 2002.
 2. Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie, [w:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 3. Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1999.
 4. Kowalczyk S., System informacji personalnej, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2002.
 5. Kowalczyk S., Owoc M., Wybrane problemy zarządzania wiedzą w obszarze funkcji personalnej, [w:] Przybyła M. (red.), Zarządzanie 1. Wybrane problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 998, AE, Wrocław 2003.
 6. Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2002.
 7. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 8. Monaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Przeł. K. Wacowska, Poltext, Warszawa 2000.
 9. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 10. Rutka R., Czerska M., Uwarunkowania integracji emocjonalnej w organizacjach opartych na wiedzy, [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 11. Senge P. in., Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 12. Strojny M., Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, „Przegląd Organizacji" 2000, nr 2.
 13. Wawrzyniak B., Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzą — w poszukiwaniu nowej podstawy zaradzania przedsiębiorstwem, [w:] Ludwiczyński A. (red.), Szkolenie i rozwój pracowników A sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr — Zarząd, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu