BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morley Michael, Murphy Kevin R., Cleveland Jeanette N., Gunnigle Patrick, Heraty Noreen
Title
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych - wyniki badań w europejskich oddziałach przedsiębiorstw amerykańskich
Human Resource Management in International Enterprises : Evidence on the Subsidiaries of American Multinationals in Europe
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 272-289, bibliogr. 43 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kultura organizacji, Różnice kulturowe, Korporacje międzynarodowe, Badania ankietowe
Human Resources Management (HRM), Corporate culture, Cultural differences, International corporation, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Artykuł koncentruje się na różnicach w zarządzaniu zasobami ludzkimi - w warstwie zarówno założeń podstawowych, jak i praktyki gospodarczej -między różnymi krajami. Autorzy referatu są zgodni, że warunki rynkowe i regulacje prawne mogą z biegiem czasu doprowadzić do wytworzenia jednego, w miarę zbliżonego do siebie modelu zarządzania ludźmi, niemniej jednak na dzień dzisiejszy HRM nie jest koncepcją pojmowaną wszędzie w ten sam sposób. Osią artykułu jest prezentacja i omówienie wyników badań „1995 Euronet Cranfield Study", przeprowadzonych w wielonarodowych korporacjach. Autorzy stawiają sobie za cel weryfikację, do jakiego stopnia filozofia i praktyka zarządzania w sferze funkcji personalnej realizowanej w zagranicznych oddziałach przedsiębiorstw międzynarodowych odpowiadają założeniom obowiązującym w firmie macierzystej, a na ile upodabniają się do norm i tradycji kraju „goszczącego".

The article focuses on differences in the way human resource management is conceptualized and conducted in different countries. According to authors of the paper, there are market and institutional forces for convergence. However, despite this, HRM still is not a universal concept. Data from the 1995 Euronet Cranfield Survey was used to examine patterns of HRM activity in multinational corporations. There is also a verification of the impact of national institutional arrangements and traditions in explaining differences in the extent to which multinational corporations impose home country practice or conform to host country norms.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barlett C., Ghoshal S., Managing Across Borders, Hutchinson, London 1989.
 2. Barrell R., Pain N., The Growth of Foreign Direct Investment in Europe, "National Institute Economic Review" 1997, No. 160, February, pp. 63- 75.
 3. Brunstein I. (Ed.). Human Resource Management in Western Europe, DeGruyter, Berlin - New York 1995.
 4. . Bacon N., Storey J., Individualization of the Employment Relationship and the Implications for Trade Unions, "Employee Relations" 1993, Vol. 15, No. 1, pp. 5-17.
 5. Beaumont P.B., New Plant Work Practices, "Personnel Review" 1985, Vol. 14, No. 5. pp. 15-19.
 6. Beaumont P. B., Management Opposition to Union Organisation: Researching the Indicators, "Employee Relations" 1986, Vol. 8, No. 5, pp. 31- 38.
 7. Beaumont P. B., The US Human Resource Management Literature: A Review [in] Salaman G. (Ed.), Human Resource Strategies, Open University/Sage, London 1992.
 8. Beaumont P.B., Townley B., Non-Union American Plants in Britain', "Relations Industrielles" 1985, Vol. 40, No. 4, pp. 810-824.
 9. Beaumont P. B., Townley B., Greenfield Sites, New Plants and Work Practices [in] Hammond V, (Ed.), Current research in management, Frances Pinter, London 1985.
 10. Beaumont P. B., Harris R. I. D., Opposition to Unions in the Non-Union Sector m Britain, "International Journal of Human Resource Management" 1994, Vol. 5, No. 2: pp. 457-471.
 11. Beer M., Spector B., Lawrence P., Mills Q., Walton R., Human Resource Management: A General Manager's Perspective, The Free Press, New York 1984.
 12. Brewster C.W., Hegewisch A., Policy and Practice in European Human Resource Management: The Price Waterhouse Cranfield Survey, Routledge, London 1994.
 13. Brewster C., Mayrhofer W., Morley M. (Eds.), Human Resource Management in Europe: Evidence of Convergence?, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
 14. Brewster C., Mayrhofer M., Morley M. (Eds.), New Challenges f or European Human Resource Management, Macmillan, London - St. Martin's, New York 2000.
 15. Chandler A., Scale and Scope, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1990.
 16. Cooke W., Noble D., Industrial Relations Systems and US Foreign Direct Investment Abroad, "British Journal of Industrial Relations" 1998, Vol. 36, No. 4, p. 581 - 609.
 17. Coutrot T., How do Institutional Frameworks Affect Industrial Relations Outcomes? A Micro-statistical Comparison of France and Britain, "European Journal of Industrial Relations" 1998, Vol. 4 No. 2: pp. 177-205.
 18. Dunning J., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, New York 1993.
 19. Ferner A., Country of Origin Effects and HRM in Multinational Companies, "Human Resource Management Journal" 1997, Vol. 7, No. 1: pp. 19-36.
 20. Ferner A., Hyman R., Changing Industrial Relations in Europe, Blackwell, Oxford 1998.
 21. Ferner A., Quintanilla J., Multinationals, National Business Systems and HRM: The Enduring Influence of National Identity or a Process of "Anglo-Saxonization"?, "International Journal of Human Resource Management" 1998, Vol. 9, No. 4: pp. 710-731.
 22. Gooderham P., Nordhaug O., Ringdal K., When in Rome, Do They Do as the (kit HRM Practices of US Subsidiaries in Europe, "Management International Review" § Vol. 38, No. 2: pp. 47-64.
 23. Gooderham P., Morley M, Brewster C., Mayrhofer, W., Human Resource Management: A Universal Concept? [in] Brewster C., Mayrhofer W., Morley M. (Eds.), European Human Resource Management: Evidence of Convergence?, Elsevier Butterworth-Heinenm: Oxford 2004, pp. 1-26.
 24. Green is Good: Advantages of Ireland as a Aost for FDI, "Economist" 1997, Vol. 343 No. 8017: pp. 21-24.
 25. Grubb D., Wells W., Employment Regulation and Patterns of Work in EC Countries, OECD: Economic Studies 1993, Vol. 21: pp. 7-58.
 26. Guest D., Human Resource Management: Its Implications for Industrial Relations and Trade Unions [in] Storey J. (Ed.), New Perspectives on Human Resource Management, Routledge, London 1989.
 27. Guest D., Human Resource Management and the American Dream, Journal of Management Studies" 1990, Vol. 27, No. 4: pp. 503-523.
 28. Guest D., Human Resource Management and Performance, "The International Journal of Human Resource Management" 1997, Vol. 8, No. 3: pp. 263-276.
 29. Gunnigle P., Collectivism and the Management of Industrial Relations in Greenfield Sites', "Human Resource Management Journal" 1995, Vol. 5, No. 3: pp. 24-40.
 30. Gunnigle P., Morley M., Turner T., Challenging Collectivist Traditions: Individualisme the Management of Industrial Relations in Greenfield Sites, "Economic and Social Review 1997, Vol. 28, No. 2: pp. 105-134.
 31. Hall D.T., Goodale J.G., Human Resource Management: Strategy, Design and Implementation, Scott, Foresman & Co., Glenview, IL 1986.
 32. Karier T., US Foreign Production and Unions, "Industrial Relations" 1995, Vol. 1 pp. 107-117.
 33. Kochan T. A., Katz H. C., McKersie R. B., The transformation of American Industrial Relations, Basic Books, New York 1986.
 34. Lane C., Management and Labour in Europe: The Industrial Enterprise in Germany, Britain and France, Billing and Dons, Worchester 1989.
 35. Mayrhofer W., Morley M., Brewster C., Convergence, Stasis, or Divergence? [in] Brewster C., Mayrhofer W., Morley M. (Eds.), European Human Resource Management: Evidence of Convergence?, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004, pp. 415-437.
 36. Morley M., Brewster C., Gunnigle P., Mayrhofer W., Evaluating Change in Enropean Industrial Relations: Research Evidence on Trends at Organisational Level, "International Journal of Human Resource Management" 1996, Vol. 7, No. 3: pp. 640-657.
 37. Muller M., Human Resource Management Under Institutional Constraints: The Case of Germany, "British Journal of Management" 1999, Vol. 10, pp. 31-44.
 38. Purcell J., Mapping Management Styles in Employee Relations, "Journal of Management Studies" 1987, Vol. 24, No. 5: pp. 533-548.
 39. Roche W. K., Turner T., Testing Alternative Models of Human Resource Policy Effects on free Union Recognition in the Republic of Ireland, "International Journal of Human Resource Management" 1994, Vol. 5, No. 3: pp. 721-753.
 40. Sadowski D., Backes-Gellener U., Prick B., Works Councils: Barriers or Boosts for the Competitiveness of German Firms, "British Journal of Industrial Relations" 1995, Vol. 33, No. 3, pp. 493-513.
 41. Sparrow P., Hiltrop J.-M., European Human Resource Management in Transition, Prentice Hall, Hemel- Hempstead 1994.
 42. Tansey P., Ireland at Work: Economic Growth and the Labour Market, 1987- 1997, Oak Tree Press, Dublin 1998..
 43. UNCTAD 1996. World Investment Report 1996. Investment, Trade and International Policy Arrangements, United Nations, New York -- Geneva.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu