BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rostkowski Tomasz
Title
Kompetencje pracowników miernikiem wartości organizacji
Competencies as a Measure of Organization's Value
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 704-712, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kompetencje, Zarządzanie kompetencjami, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employees in enterprise, Enterprise management, Competences, Competence management, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowano pojęcie kompetencji pierwotnych, procesowych oraz zaprezentowano krótko- i długookresowe podejście do identyfikacji kompetencji. Zwrócono też uwagę jak, dysponując odpowiednimi dla danej firmy kompetencjami pracowników, można efektywnie zarządzać organizacją, tzn. uzyskiwać istotne oszczędności i mieć gwarancję, że wysoki poziom kompetencji pracowników przełoży się w przyszłości na osiągnięcie celów zamierzonych sobie przez zarząd i właścicieli firmy.

As the importance of competency systems grows in Polish economy, the ability of organizations to use competency systems in practice becomes wider. This article describes key elements of competency system building process that should be taken into consideration by the organization, which would like to use the employees competencies as a measure of its value. It identifies the potential barriers for using different methodologies of building competency-based HRM system. This article presents the construction of the effective process of creation the competency-based human resources management system that can be used as a measure of the organization value. The proper way of constructing the effective competency system includes: 1. „top-down" method for identifying competencies, 2. specific — company strategy based approach for defining competencies, 3. identifying „process competencies", 4. defining levels of the competencies concerning HRM strategy, 5. using the competency system to coordinate all HRM activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Brown D., Relating Competencies To Pay: The UK Experience, „Compensation & Benefits Review", maj /czerwiec 1998.
 2. Borkowska S., Juchnowicz M. (red.), Efektywne systemy wynagrodzeń, IPiSS, Warszawa 1999.
 3. Juchnowicz M. (red.), Instrumenty zarządzania zasobem ludzkim w organizacji, SGH, Warszawa 2001.
 4. Lawler E. E., Competencies: A Poor Foundation for The New Pay, „Compensation & Benefits Review", listopad/grudzień 1996.
 5. Ledford G. E., Paying for the Skills, Knowledge and Competencies of Knowledge Workers, „Compensation & Benefits Review", lipiec/sierpień 1995.
 6. Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami, Poltext, Warszawa 1997.
 7. Pinakiewicz U., Liczy się skuteczność, „Personel" 2001, 16-30 listopada.
 8. Pitchard D., Murlis H., Jobs, Roles and People, Nicholas Brealey Publishing, Londyn 1992.
 9. Rostkowski T., Kompetencje efektywne, i mierzalne, „Personel" 2003, nr 18.
 10. Rostkowski T., Zintegrowane systemy zarządzania kompetencjami, [w:] Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo-organizacyjne, Listwan T. (red.), Wrocław 2003.
 11. Rostkowski T., Szczęsna A., ABC ZZL. Jak zarządzać kompetencjami (1), „Personel" 2003, nr 11.
 12. Rostkowski T., Szczęsna A., ABC ZZL. Jak zarządzać kompetencjami (2), „Personel" 2003, nr 13-14.
 13. Rostkowski T., Zimowski P., Wartościowanie kompetencji, „Humanizacja Pracy — ZZL 2000, nr 1-2.
 14. Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 15. Śliwiński L. W., Miles J., The Holisitic Competency Profile: A Model, Personnel Psychology Centre Public Service Commision, czerwiec 1999.
 16. Spencer L. M., Spencer S. M., Competency at Work, John Wiley & Sons Inc., Nowy Jork 1993.
 17. Thierry D., Sauret C., Monod N., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa 1994.
 18. Wnęk-Kolaska M., Wiązać oceny z wynagrodzeniem, czynie?, „Personel" 2001, 16 -30 listopada.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu