BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarska Maria
Title
Bilans kompetencji - niewykorzystany element zarządzania kadrami
Balance of Competences: Wasted Element of Human Resource Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1032, s. 723-732, bibliogr. 30 poz.
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna
Keyword
Polityka personalna, Kompetencje, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Personnel policy, Competences, Human Resources Management (HRM), Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
Autorka zdefiniowała pojęcie kompetencji i przedstawiła ich klasyfikację i rodzaje, zaprezentowała także techniki badania kompetencji. Jako najbardziej kompleksową technikę autorka omówiła bilans kompetencji zawodowych, którego zastosowanie pozwala ocenić, czy kompetencje posiadane przez pracowników są właśnie pożądane przez daną firmie. Technika ta, szeroko stosowana na zachodzie Europy, nie jest wykorzystywana przez polskich menedżerów. Autorka postuluje by to zmienić, gdyż bilanse kompetencji są bardzo przydatnym narzędziem ułatwiającym poruszanie się na rynku pracy zarówno przyszłym pracownikom jak i pracodawcom.

Balance of competences is a mean and a method of assessing employees' abilities. That method, widely used in companies of Western Europe, allows evaluating whether competences needed to the enterprise are those, which are already possessed by the employees. Balance of competences helps to estimate what kind of decision must be made in the future, concerning: consulting, training and reorientation of employees, as well as organisational transformation and quantitative changes within the labour. It gives also a chance, by assessing differences and elements common to all employees, to create teams and project groups. That balance stresses relations between possessed competences and potential of an employee. Thanks to that, it is a specific tool, allowing adjusting of managerial style according to team leading, delegation of authority and facilitating employee's career path according to company's strategy. In practice, balance of competences is used as a supporting tool in addition to classical (and often very routine) assessment and evaluation of an employee. Unfortunately, study conducted in Polish enterprises shows, that this method is not used in planning, recruiting and assessing employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna ABC, Kraków 2000.
 2. Arrêt sur image (le bilan), http://www.anciens-celsa.com/seminaires.htm#sem 1.
 3. Auberet P., Management des comptences — application, concepts et analyse, Dunod, Paryż 2002.
 4. Badanie rynku usług szkoleniowych, http://www.instytut.org.pl/raporty/rus/2001/rus4.pdf.
 5. Bilan de compétences, objectis et textes des références, http://www.espace-competences.org/html/les_textes_officiels.html.
 6. Bilan de compétences, www.uniformation.fr/asp/3500.asp.
 7. Bilan de compétences: expertise de niveau II, www.rockwellautomation.fr/applications/gs/emea/gsfr.nsf/pages/ /Bilan_de_com petences_expertise_de_n ivea u_II.
 8. Bilan professionnel, http://www.vision-carrieres.com/bilan-professionnel.htm.
 9. Bilans kompetencji, http://www.ides.com.pl/co_rob/bilans.htm.
 10. Bilans kompetencji — nowe narzędzie planowania i zarządzania karierą zawodową, http://www.bkkk-cofund.org.pl/download/publikacja.doc.
 11. Boyatzis R., The Competent Manager, Wiley, Nowy Jork (cyt. za: Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkim, Oficyna Ekonomiczna ABC, Kraków 2000, s. 241).
 12. Dejoux C., Grob B., Les compétences au cour des l'entreprise, Editions d'Organisation, Paryż 2001.
 13. Ertelt B. J., Materiały do szkolenia osób zajmujących się doradztwem zawodowym w kontekście europejskim, Krajowy Urząd Pracy 2000, materiały powielone, s. 3.
 14. Gaudron J.-Ph., Evaluer une pratique d'orientation professionnelle pour adultes: les effets individuels du bilan de compétences, „L'orientation scolaire et professionnelle" 2001, nr 4, tom 30, s. 485-510.
 15. http://www.centre-inffo.fr/bib/www/52069.html.
 16. Joras M., Le bilan des compétences, PUP, Paryż 2002.
 17. Le Boterf, Ingénierie et évaluation des compétences, 2001.
 18. Micheletti D., La polyvalence sous toutes ses facettes — une gestion des compétences plus efficaces, Editions d'organisation, Paryż 2002.
 19. Monier M., Bilans des comptences, www.cybersearch.fr/services/conseil/articlel9.html
 20. Morys-Gieorgica G., Warsztat bilansu kompetencji — analiza potencjału metody, http://www.bkkk-cofund.org.pl/download/publikacja.doc.
 21. Piollej J.-M., Valorises les compétences, Management et société, Paryż 2001.
 22. Pourquoi faire le bilan des compétences, www.cibc-idf.net/bdc.html#pourquoi.
 23. Rostkowski T., Szczęsna A., Jak zarządzać kompetencjami?, „Personel" 2003a, 1-15 czerwca, s. 6.
 24. Rostkowski T., Szczęsna A., Zarządzanie kompetencjami — ciąg dalszy, „Personel" 2003b 1-31 lipca, s. 6-7.
 25. Salarié, a quoi vous servirait votre bilan de comptences?, http://www.me-yonne.tm.fr/html/salarie/ident-competences/salarie-l.html# Anchor-49335.
 26. Stolarska M., Zarządzanie oceną pracowniczą w polskich przedsiębiorstwach (wstępne wyniki badań), Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w. warunkach globalizacji" t. 2, Wydawnictwo „ELIPSA", Łódź 2002.
 27. Trzeciak W., Projekt rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących utworzenia w Polsce Międzyinstytucjonalnych Centrów Bilansów Kompetencji, http://www.bkkk-cofund.org.pl/download/publikacja.doc.
 28. Vos droits et démarche: formation, http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/110102-FXFOR184.html.
 29. Wasiela J., Szurlej M., Planowanie rozwoju pracownika w przedsiębiorstwie, http://www.kadry.info.pl/artykuly/artykuL4443.htm.
 30. http://www.mba.edu.pl/0mega-f.htm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu