BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Ewa
Title
Nadrzędne zasady rachunkowości a wartość informacyjna i użyteczność danych dostarczanych przez rachunkowość
Primary Principles of Accounting versus Information Value and Usefulness of Data Provided by Accounting
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 11-16, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ustawa o rachunkowości, Zasady rachunkowości, Teoria rachunkowości
Accounting Act, Accounting principles, Accounting theory
Note
summ.
Abstract
Nadrzędne zasady rachunkowości, to element systemu rachunkowości, którego istotę oraz znaczenie omawia się i podkreśla, począwszy od prezentowania podstaw rachunkowości w procesie nauczania, aż po zapisy tych treści w uregulowaniach mających na celu harmonizację prawa bilansowego w świecie. Autorka wymieniła scharakteryzowane przez S. Skrzywana zasady rachunkowości, których znaczenie w praktyce gospodarczej jest tak duże, iż zostały one umieszczone w ustawie o rachunkowości. Dalej opisała nadrzędne zasady rachunkowości zawarte w ustawie o rachunkowości, po jej nowelizacji w 1994 roku. Na zakończenie przedstawiła sytuacje, w których narusza się bądź nieprzestrzega nadrzędnych zasad rachunkowości.

Accounting delivers a lot of general and particular information which has a varied level of details, differentiated content and which is intended to various receivers. That information should always result from accounting books kept according to primary principles of accounting that is a condition to assent them as a record complying with law requirements. In practice there may be sometimes a situation in which the reporting information is misinformation not connected with the accounting policy. Business decisions (which may be taken by an investor, banks, the management of a firm and public institutions offer the financial help) may decide about a big risk of causing errors. It may be a consequence of the lock of compliance with the primary principles of accounting in a financial year. However, every firm has a real obligation to give an internal agreement of the financial reports without different substantial and arithmetical errors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. CebrowskaT.: Polityka rachunkowości-nowe określenia w prawie bilansowym. W: Rachunkowość i rewizja u progu 2002 roku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław: Wyd. AE. 2002.
  2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz l.: Rachunkowość finansowa. Cz l. Warszawa: Difin 1996.
  3. Olchowicz I.: Podstawy rachunkowości. Cz. 1. Wykład. Warszawa: Difin 2000.
  4. Skrzywan S.: Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWE 1973.
  5. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. W: Międzynarodowe standardy rachunkowości 2001. Warszawa: SKwP 2002.
  6. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. DzU nr 113, póz. 1186, z późn zm.
  7. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jednolity tekst w: DzU 2002 nr 76, póz. 694.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu