BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rynarzewski Tomasz
Title
Teoria handlu międzynarodowego a zachowania strategiczne przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce światowej
Theory of International Trade Vs Strategic Behaviour of Enterprises in the Contemporary World Economy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 39, s. 118-148, bibliogr. 50 poz.
Keyword
Renta ekonomiczna, Teoria handlu międzynarodowego, Gospodarka światowa, Zachowania przedsiębiorstw, Korporacje międzynarodowe, Konkurencja niedoskonała, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Economic annuities, International trade theory, World economy, Enterprise behaviour, International corporation, Imperfect competition, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań w artykule jest diagnoza cech współczesnej gospodarki światowej oraz zachowań wielkich korporacji w różnych formach rynku niedoskonałego (konkurencja monopolistyczna, monopol, oligopol), a następnie ocena roli tradycyjnej i "nowej" teorii handlu międzynarodowego w wyjaśnieniu istoty zachodzącej pomiędzy nimi walki konkurencyjnej o przechwycenie rent ekonomicznych i zwiększenie udziału rynkowego.

The world economy in all its dimensions, starting from the megaeconomic to the microeconomic one, is subject to intensive transformations. Transformations of the market from free competition towards imperfect market determine the change of behaviour of multinational companies. Under certain forms of the imperfect market, more and more frequently they behave in a strategic way which may lead to conflicts. A traditional theory of international trade, based on the model assumptions of perfect competition, cannot explain the phenomena which occur in the contemporary world economy. This role has been taken over by the "new" theory of international trade which, using analytical instruments of the economics of industry, has obtained a tool facilitating interpretation of the strategic behaviour of large corporations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ben-David D., Free Trade and Economic Growth, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001.
 2. Ben-David D., Pappell D., Slowdown and Meltdown, Post-war Growth Evidence from 74 Countries, "Review of Economic and Statistics" 1998, Vol. 80.
 3. Blank J. E., Clausen H., Wacker H., Internationale ökonomische Integration. Von der Freihandelszone zur Wirtschafts- und Währungsunion, Verlag Franz Vahlen, München 1998.
 4. Borchert M,, Außenwirtschaftslehre. Theorie und Politik, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 2001.
 5. Brander J. A., Spencer B. J., Tariffs and the Extraction of Foreign Monopoly Rents under Potential Entry, "Canadian Journal of Economics" 1981, No. 14.
 6. Brander J., Strategic Trade Policy, Working Paper No. 5020, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1995.
 7. Budnikowski A,, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 8. Bureau of Economic Analysis of the U. S. Department of Commerce, Survey of Current Business, Washington D. C. 2000.
 9. Cantwell J., The Relationship between International Trade and International Production, w: Surveys in International Trade, red. D. Greenway, L. A. Winters, Blackwell, Oxford 1994.
 10. Caves R. E., Multinational Enterprise and Economic Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 1982.
 11. Cowling K., Sugden R., Strategic Trade Policy Reconsidered: National Rivalry versus Free Trade versus International Cooperation, Discussion Paper No. 1, Institute for International Development Policy, University of Birmingham 1997.
 12. Deardorff A. V., Stern R. M., Current Issues in Trade Policy: An Overwiew, w: US Trade Policies in a Changing World Economy, eds. R,. M. Stern, Cambridge, Massachusetts 1987.
 13. General Agreement on Tariffs and Trade, Geneva, różne roczniki.
 14. Gillies D. A., Letta-Gillies G,, Intesubjective Probability and Economics, "Review of Political Economy" 1991, No. 3.
 15. Gillies D. A., Letta-Gillies G., Transnational Corporations. Fragmentation Amidst Integration, Routledge, London and New York 2002.
 16. Gilpin R., The Political Economy of International Relations, Princeton University, New Yersey 1987.
 17. Gomes L., The Economic and Ideology of Free Trade. A Historical Review, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, Massachusetts 2003.
 18. Grimwade N., International Trade, New Patterns of Trade, Production & Investment, Routledge, London and New York 2000.
 19. Heinemann H. - J., Auf dem Weg zu einer regulierten Weltwirtschaft? w: Integration oder Desintegration der Weltwirtschafi?, W. Filc, C. Köhler, (Hrsg.), Duncker & Humblot, Berlin 1994.
 20. Hoekman B. M., Kostecki M. M., The Political Economy of the World Trading System. The WTO and Beyond, Oxford University Press, Oxford 2001.
 21. Hood N., Young S., Economics of the Multinational Enterprise, Longman, London 1979.
 22. Hymer S. H., The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1960.
 23. "International Herald Tribune", 20 - 30 January 2000.
 24. International Monetary Fund, International Financial Statistics, Washington 2000.
 25. Kindleberger C. P., International Business Abroad, New Haven, Yale University Press 1969.
 26. Kitson M., Mitchie J., Trade and Growth: A Historical Perspective, rozdz. 1 w: Managing the Global Economy eds. J. Mitchie, J. G. Smith, Oxford University Press, Oxford 1995.
 27. Kleinert J., The Role of Multinational Enterprises in Globalization: An Empirical Overwiew, Kiel Working Papers No. 1069, Kiel Institute of World Economics, August 2001.
 28. Krugman P. R., Introduction: New Thinking about Trade Policy, w: Strategic Trade Policy and the New International Economics, eds. P. R. Krugman P. R., The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 1998.
 29. Maennig W., Wilfing B., Aussenwirtschaft. Theorie und Politik, Verlag Franz Vahlen, München 1998.
 30. Meyer-Stamer J., Was ist Meso? Systemische Wettbewerbstätigkeit: Analyseraster, Benchmarking - Tool und Handlungsrahmen, Institut für Entwicklung und Frieden an der Gerhard - Merca-tor - Universität Duisburg, "Report" 55/2001.
 31. Milner H., Resisting Protectionism: Global Industries and the Politics of International Trade, Princeton University Press, Princeton 1998.
 32. Nasilowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Test, Warszawa 1996.
 33. Nielsen J. U.-M., Madsen E. S., Pedersen K., International Economics. The Wealth of Open Nations, McGraw - Hill Company, London 1995.
 34. Paulsen E., Strategische Handelspolitik und hochtechnologische Industrien, VVF, München 1989.
 35. Pomfret R., The New Trade Theories, Rent - Snatching and Jet Aircraft, "World Economy" 1991, No. 14.
 36. Rose K., Sauernheimer K., Theorie der Außenwirtschaft, Verlag Franz Vahlen, München 1999.
 37. Rynarzewski T., Ewolucja strategii cenowej korporacji Kartelu Naftowego w okresie powojennym, "Kapitalizm" 1982, nr 2.
 38. Rynarzewski T., Teoretyczne aspekty strategicznej polityki handlu międzynarodowego, w: Teoretyczne i empiryczne aspekty współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, red. T. Rynarzewski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 39. Rynarzewski T., Wpływ strategii cenowych wielkich korporacji i krajów OPEC na powstanie kryzysu naftowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1982, nr 3.
 40. Rynarzewski T., Wpływ zmian cen ropy naftowej na perspektywiczną równowagę rozwiniętych krajów kapitalistycznych, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych" 1989, nr 1-2.
 41. Sachs J., Warner A., Economic Reform and the Process of Global Integration, "Brooking Papers on Activity" 1995, No. 1.
 42. Sauernheimer K., Die Grundgedanken der Theorie der strategischen Handelspolitik, "Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik" 1994.
 43. Shafaeddin M., Free Trade or Fair Trade? An Enquiry into the Causes of Failure in Recent Trade Negotiations, UNCTAD Discussion Papers 2000, No. 153.
 44. UNCTAD, World Investment Report 2000, Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, United Nations, New York and Geneva 2000.
 45. UNDP, Human Development Report 1999, United Nations, New York 1999.
 46. Viner J., Customs Union Issue, New York 1950.
 47. Welzel P., Strategische Handelspolitik. Nationale Anreize und internationale Koordinationsaufgaben, Physica- Verlag, Heidelberg 1991.
 48. Wojtyna A., Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. nową gospodarkę? w: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości? red. A. Wojtyna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 49. Wojtyna A., Nowa gospodarka - tradycyjna ekonomia? w: Nowe prądy myślowe we współczesnej ekonomii, materiały konferencyjne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 50. Woll A., Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Verlag Franz Vahlen, München 1990.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu