BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Dorota
Title
Bankowe procedury windykacyjne
Banking Vindication Procedures
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 233-246, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Należności banku, Windykacja należności
Banking sector, Banks dues, Receivables vindication
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania było przedstawienie procedur bankowego systemu windykowania kredytów. Autorka zaprezentowała podstawowe działania windykacyjne banku, przedstawiła postępowanie w przypadku stwierdzenia opóźnienia w zapłacie wierzytelności bankowej, a także czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem kwestii dokumentacji windykacyjnej. Następnie przedstawiła dochodzenie wierzytelności w sądowym postępowaniu egzekucyjnym w Polsce. Opracowanie to powstało na bazie materiałów wewnętrznych kilku polskich banków, ich analizie i porównaniu stosowanych przez te placówki procedur windykacyjnych, ma zatem charakter ogólnego algorytmu postępowania windykacyjnego banków.

The article is a presentation of general algorithm of bank's vindication proceeding. It contains procedures of proceeding adequate to Polish lawful requirements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Korenik D.: Przesłanki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne postępowania windykacyjnego prowadzonego przez bank. W: Zarządzanie ryzykiem finansowym - teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe WSZiF we Wrocławiu nr 5. Wrocław 2000.
  2. Korenik D.: Zarządzanie wierzytelnościami podwyższonego ryzyka wynikającego z prowadzonych czynności bankowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość nr 8. Wrocław: Wyd. AE2001.
  3. Ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zestawie rejestrowym i rejestrze zastawów. DzU 1996 nr 149, póz. 703 z późn. zm. (art. 844-879).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu