BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jóźwik Ewa
Title
Zmiany w systemie VAT po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (na przykładzie projektu ustawy)
Changes in VAT System after the Accession of Poland to the European Union
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 307-319, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Państwa członkowskie, Podatek od wartości dodanej (VAT), Prawo podatkowe, Dyrektywy WE, Kryteria integracji z UE
Member states, Value Added Tax (VAT), Tax regulations, EC directives, EU enlargement criteria
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczył zmian przepisów w zakresie funkcjonowania VAT, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i koniecznością ostatecznego scharmonizowania polskich uregulowań z przepisami unijnymi. Projekt ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje m.in. wprowadzenie do polskiego prawa nowych pojęć, tj.: terytorium Wspólnoty, terytorium państwa członkowskiego, wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów, oraz precyzuje, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, pojęcia: podatnik, obowiązku podatkowego, miejsca świadczenia i podstawy opodatkowania. Zgodnie z VI Dyrektywą zakresem opodatkowania objęto: odpłatną dostawę towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski, eksport i import towarów i usług oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium RP i wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Do regulacji wspólnotowych dostosowane zostały także stawki podatkowe oraz przewidziano wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących np. szczególnych procedur opodatkowania. Zmienione i uzupełnione zostały także regulacje dotyczące rejestracji podatników oraz ciążących na nich obciążeń informacyjnych.

The accession of Poland to the European Union which is planned on May 1, 2004, causes that Polish government have to ultimately harmonise Polish VAT regulations with the European Union regulations. Such an attempt have made in a bill prepared by the Ministry of Finance. The new law introduces a lot of principles connected with intraunion trade with European Union countries. It imposes a lot of new obligations which are connected with the articles turnover and with the union countries services on a Polish tax-payer. The main shortcoming of this bill is a wish to reconcile the regulations of directives of the Council of with the pofiscal policy of Polish tax system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grabowska A.: Czas poznać dyrektywy i rozpocząć przygotowania do zupełnie nowych wymagań. "Rzeczpospolita" 2003 nr 152.
  2. Kalinowska A.: Transakcje międzynarodowe dotyczące towarów i usług w obrocie gospodarczym po przystąpieniu Polski do Unii. "Rzeczpospolita" 2003 nr 152.
  3. Opinia wstępna z 25 marca 2003 r. o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o podatku od towarów i usług, wydana zgodnie z § 10 ust. 7 Uchwały nr 49 Rady Ministrów z 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (MP z 2002 r., nr 13, póz. 221).
  4. Ósma Dyrektywa Rady z 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych - zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium kraju (79/1072/EEC).
  5. Pierwsza Dyrektywa Rady z 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC).
  6. Projekt ustawy z 3 kwietnia 2003 r. o podatku od towarów i usług.
  7. Szósta Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC).
  8. Trzynasta Dyrektywa Rady z 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich w zakresie podatków obrotowych - zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium Wspólnoty (86/560/EEC).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu