BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mindur Maciej
Title
Aktywizacja stosunków gospodarczych z Federacją Rosyjską i innymi państwami zza wschodniej granicy a członkostwo Polski w Unii Europejskiej
The Revival of Economic Relations with the Russian Federation and other Neighboring Eastern Countries and Poland's Membership in the European Union
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 25, s. 171-179
Keyword
Handel zagraniczny, Wymiana handlowa, Integracja gospodarcza Polski z UE
Foreign trade, Trade exchange, Poland's economic integration with the EU
Country
Rosja, Polska
Russia, Poland
Abstract
Celem artykułu jest analiza tendencji rozwojowych wymiany handlowej Polski z krajami Europy Wschodniej, w tym zwłaszcza z Rosją, z uwzględnieniem integracji Polski z Unią Europejską. Autor rozważa m.in. spodziewane zmiany w wielkości i strukturze obrotów towarów oraz wpływ członkostwa Polski w UE na współpracę z analizowanymi krajami.

The article focuses on trade development tendencies between Poland and its neighboring East European countries, in particular the Russian Federation, in the context of Poland's integration with the European Union. The author analyses anticipated changes in the volume of trade and its structure; he also attempts to assess the impact the Poland's membership in the EU has had on co-operation with the countries in question. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Implikacje integracji Polski z Unią Europejską dla stosunków gospodarczych z Federacją Rosyjską. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Departament Strategii i Integracji Międzynarodowej. Warszawa, listopad 1998, s. 8.
  2. Karpiński A.: Polska gospodarka na tle Unii Europejskiej. [W:] . :] Korzyści i zagrożenia związane z przewidywanym członkostwem krajów CEFTA w Unii Europejskiej. Pr. zb. pod red. P. Bożyka. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2000, s. 69.
  3. Madej Z.: Możliwości rozwoju stosunków gospodarczych z Rosją. [W:] Korzyści i zagrożenia związane z przewidywanym członkostwem krajów CEFTA w Unii Europejskiej. Pr. zb. pod red. P. Bożyka. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2000, s. 199.
  4. Misala J.: Komplementarność i konkurencyjność w handlu między Polską a krajami członkowskimi Unii Europejskiej i CEFTA. [W:] Korzyści i zagrożenia związane z przewidywanym członkostwem krajów CEFTA w Unii Europejskiej. Pr. zb. pod red. P. Bożyka. Of. Wyd. SGH, Warszawa 2000, s. 106.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu