BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta
Title
Autonomia i etyka biegłego rewidenta
Autonomy and Ethics of an Auditor
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 51-60, bibliogr.19 poz.
Keyword
Biegli rewidenci, Etyka zawodowa
Authorized auditors, Professional ethics
Note
summ.
Company
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Abstract
W artykule przedstawiono informacje dotyczące praw, statusu, zakresu autonomii, odpowiedzialności i niezależności biegłych rewidentów. Omówiono także etykę zawodową w kontekście etyki gospodarczej i etyki biznesu.

Both political and structural changes, especially ownership changes are exacting pressure on businesses to pay special attention to the quality of finance auditing. The level of auditor services does not only depend on excellent education, and professional experience of practitioners but also on the role of ethics, the degree of professional and institutional autonomy of auditors. This not withstanding, auditors services being economic entities are also verified by controls given them by auditing firms and the society. Polish profit and loss regulations introduced lot of changes in the area of the role of and independency of auditors following the amendments of 2000. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babula A., Badanie rocznych sprawozdań finansowych - problemy, kłopoty (artykuł dyskusyjny), "Rachunkowość" 1998, nr 11.
 2. Kaliński A., Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, "Rachunkowość" 1995, nr 10.
 3. Kaliński A., Niezależność biegłego rewidenta, "Rachunkowość" 1995, nr 3.
 4. Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, tekst według obwieszczenia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów z 6 lipca 1999 r.
 5. Kodeks spółek handlowych, ustawa z 15 września 2000 r., Dz.U. nr 94, poz. 1037.
 6. Lachowski W.K., Zmieniona ustawa o rachunkowości - rozterki biegłego rewidenta, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 4.
 7. Maciuszek J., Zarys problematyki etyki biznesu, materiały na ogólnokrajową konferencję nt. Etyka biznesu, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 1994.
 8. Pogodzińska-Mizdrak E., Etyka w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, materiały na konferencję naukową nt. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, CD, Szczecin 2001.
 9. Pogonowska B., Geneza i zakres etyki gospodarczej i etyki biznesu [w]: Elementy etyki gospodarki rynkowej, pod red. B. Pogonowskiej, PWE, Warszawa 2000.
 10. Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r., Dz.U. nr 101, poz. 1178.
 11. Sarna P., Kultura zawodu dla ekonomistów, EMP1, Poznań 1998.
 12. Sawicki K., Nowe regulacje w ustawie o rachunkowości, PAN, Wrocław 2001.
 13. Suskiewicz-Jach A., Opinia i raport biegłego rewidenta w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" 2001, nr 4.
 14. Tischner J., Polski kształt dialogu, Znak, Kraków 2002.
 15. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000, Dz.U. nr 113, poz. 1189.
 16. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., Dz.U. nr 121, poz. 591.
 17. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 121, poz. 592., z późn. zm. z 1996 r., Dz.U. nr 102, poz. 475, Dz.U. z 2000 r. nr 89, poz. 992, Dz.U. nr 94, poz. 1037.
 18. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. nr 101, poz. 1178.
 19. Van Hulle K., Unia Europejska wobec międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej, "Rachunkowość" 2001, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu