BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejewski Mariusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Zmiany w regulacjach prawnych określających zakres ujawniania informacji przez spółki giełdowe w Polsce
Changes in Legal Procedures Stating Ways Information Can Be Made Public by Companies Listed on the Exchange Market
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 85-100, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Prawo spółek, Ustawa o rachunkowości, Spółki handlowe, Obrót płatniczy
Capital market, Company law, Accounting Act, Commercial companies, Payment turnover
Note
summ.
Abstract
Na początku artykułu omówiono podstawy prawne ujawniania informacji przez spółki giełdowe notowane na GPW w Warszawie. Następnie porównano zasady dotyczące rachunkowości zawarte w pierwotnej i znowelizowanej ustawie o rachunkowości. W zakończeniu przedstawiono regulacje prawne dotyczące obrotu papierami wartościowymi.

The last two years witnessed significant changes in the Polish legal procedures regulating how companies listed on the Exchange can make Information public. The most important of the legal acts are the Company Act, the Law on public trading stocks, and the Accounting Act. It is worthy of mention that amendments as well as new laws in this area are a response to the needs of the Polish capital market. In most cases, the Polish legislature has tried to take into consideration the need to open the Polish Stock Exchange to the globalization process whose influence is becoming more visible in today's reality. The fusion of some stock exchanges around the world is a proof of this. The paper pays special attention to the most important changes in Polish legislature in the last two years that directly deals on the information responsibility of Polish firms listed on the Exchange.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grabowski J., Publiczny obrót papierami wartościowymi. Ustrój prawny i procedury. "Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1996.
 2. Helin A., Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, FRR w Polsce, Warszawa 2000.
 3. Kiziukiewicz T., Pałka M., Sawicki K., Zmiany w rachunkowości od 2001 r. i 2002 r., Eksprt - Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2000.
 4. Krzywda D., Terminologia ustawy o rachunkowości, Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2001.
 5. Kulis I., Pomiar wyniku finansowego (zagadnienia wybrane), Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2001.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz.U. nr 163, poz. 162).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. nr 163, poz. 1160).
 8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
 9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118, poz. 754 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o nowelizacji ustawy o rachunkowości.
 12. Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 13. Śnieżek E., Przepływy pieniężne ex post ex ante, FRR w Polsce, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu