BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hejnar Jerzy (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Pomiar kategorii ekonomicznych i jego wykorzystanie w rachunkowości
Economic Categories of Measurements and Their Use in Accounting
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 133-147, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rachunkowość finansowa, Wynik finansowy, Pomiar i wycena w rachunkowości
Financial accounting, Financial performance, Measurement and valuation in accounting
Note
summ.
Abstract
Dużą rolę w poznawaniu przyczyn i skutków zjawisk ekonomicznych mających wpływ na działalność gospodarczą posiada rachunkowość. Wykorzystuje ona dorobek teorii poznania i teorii pomiaru. W pracy podkreślono nierozerwalność związku rachunkowości z pomiarem. Przedstawiono opinie polskich i zagranicznych teoretyków i praktyków rachunkowości. Omówiono ekonomiczne i metodyczne warunki mające wpływ na pomiar wyniku finansowego.

Measurement in the study of economic values is a specific kind of observation, as it is an instrument that helps their understanding. Undertaking economic measurement demand special set of instruments, which as a priority on the one hand ensures objectivity, genuineness and comparability of information so obtained while on the other hand provides the basic language by which institutions, who undertake measurements in similar areas can understand each other. Accountancy for whom the tenets of economic measurements are those prepared based on practical concepts, principles, methods and rules has such set of instruments at its disposal. The paper pays special attention to the problem of relativity of economic measurements and how this influence the way economic categories are priced using standards established through practice and theory of accountancy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Burzym E., Przestanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 23, SKwP, Warszawa 1993.
 2. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 3. Dobija M., Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 84, Kraków 1988.
 4. Drury C., Rachunek kosztów, PWN, Chapman & Hall, Warszawa 1998.
 5. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 6. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, t.1, Difin, Warszawa 1996.
 7. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza - koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
 8. Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria II, nr 114, Poznań 1993.
 9. Kotarbiński T., Dzielą wszystkie - elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1990.
 10. Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 11. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 129, Kraków 1997.
 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standards Committee - SKwP, Warszawa 1999.
 13. Nowak W.A., Wpływ rozwoju i dorobku profesjonalnych instytucji rachunkowców na powstanie i kształt standardów rachunkowości w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 1900-1974: Przegląd i próba analizy, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 39, SKwP, Warszawa, 1997.
 14. Olejnik R.M., O pomiarze. Pomiar i mierzenie, koncepcja Kazimierza Ajdukiewicza i jej krytyka., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 15. Sojak S., Pomiar wyniku przy inflacji według stałej siły nabywczej pieniądza, "Rachunkowość" 1996, nr 7.
 16. Sojak S.. Pomiar wyniku przy inflacji według kosztów bieżących, "Rachunkowość" 1996, nr 10.
 17. Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 18. Szychta A.. Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości - studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 19. Walińska E., Zasady prawidłowej rachunkowości - próba identyfikacji problemu [w:] Normy prawne i zawodowe rachunkowości, Prace naukowe AE we Wrocławiu nr 876, Wrocław 2000.
 20. Współczesne problemy rachunkowości, pod red. A. Jarugowej, PWE, Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu