BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babczuk Arkadiusz
Title
Zakres i formy nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce
Range and Forms of Super Vision over the Activities of Local Authorities in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 115-124, bibliogr. 23 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Samorząd terytorialny, Nadzór administracyjny, Regionalne izby obrachunkowe, Przegląd literatury
Local government, Administrative supervision, Regional chambers of accounts, Literature review
Note
summ.
Abstract
W Polsce do nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków powołane zostały: w zakresie spraw finansowych - regionalne izby obrachunkowe, a w zakresie pozostałych spraw - wojewodowie. W sytuacjach szczególnych uprawnienia nadzorcze w stosunku do podmiotów samorządowych wykonują Prezes Rady Ministrów oraz Sejm. Organy nadzorcze mogą wkraczać w działalność jednostek samorządu terytorialnego tylko w przypadkach określonych ustawami.

The activities of local authorities that make up the Polish public administration located outside the hierarchical structure of strictly governmental authorities cannot be restricted in any way. These activities are usually controlled and supervised by various bodies. The subject of the article is the range and forms of supervision over the local authorities in Poland as performed by the regional clearing houses and by heads of provinces. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chróścielewski W., Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną, Warszawa 1995.
 2. Czarnocki G., Kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego w świetle działalności regionalnych izb obrachunkowych, "Finanse Komunalne" 2001 nr 5.
 3. Daniluk D., Nadzór bankowy w Polsce, Warszawa 1992.
 4. Dolnicki B., Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce, Katowice 1994.
 5. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (DzU z 1994 nr 124, poz. 607).
 6. Europejska Karta Samorządu Regionalnego (http://www.szkolenia.j.pl/europejskaksr.html).
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz.483).
 8. Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym. Warszawa 2000.
 9. Leoński Z., Nadzór nad działalnością gminy. Warszawa 1991.
 10. Maćkowiak J., Sierański S., Uregulowania dotyczące regionalnych izb obrachunkowych w świetle reformy ustrojowej państwa, "Kontrola Państwowa" 2000 nr 1.
 11. Regulski J., Samorząd III Rzeczpospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (DzU nr 3, poz. 34).
 13. Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 1999 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2000.
 14. Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2000 roku. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2001.
 15. Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1968.
 16. Staryszak J., Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa 1931. Za: Chróścielewski W., Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną. Warszawa 1995.
 17. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577).
 18. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 80, poz. 872 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591).
 20. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592).
 21. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1590).
 22. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (DzU nr 95, poz. 602 z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DzU nr 106, poz. 679, z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu