BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fierla Irena, Kuciński Kazimierz
Title
Współczesna ewolucja czynników lokalizacji przemysłu w Polsce
Contemporary Evolution of Localisation Factors of Industry in Poland
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1996, nr 408, s. 7-74
Keyword
Lokalizacja produkcji przemysłowej, Gospodarka przestrzenna, Polityka przestrzenna, Polityka przemysłowa
Industrial production location, Spatial economy, Spatial policy, Industrial policy
Abstract
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie na czym, w warunkach gospodarki rynkowej, polega zmiana sposobu i zakresu oddziaływania czynników lokalizacji na ekonomikę przedsiębiorstw i w jakim zakresie wpływa lub może wpływać na zachowania lokalizacyjne. Analizie poddano takie czynniki jak: baza surowcowa i energetyczna, rynek zbytu, infrastruktura, korzyści aglomeracji, ziemia i czynniki ekologiczne. Następnie scharakteryzowano współczesną polską przestrzeń lokalizacyjną przemysłu: zasoby naturalne, ludzkie i majątku trwałego.

The authors make an attempt to answer the question what does consist in change the way and range of impingement of localisation factors on enterprises' economy in condition of market economy. Analysed such factors as raw materials and energy bases, outlet, infrastructure, agglomeration advantages, soil and environment friendly factors. Next characterised contemporary Polish localisation space of industry: natural, human and fixed assets reserves. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu