BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Beata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Analiza porównawcza organizacyjno-prawnych form działalności gospodarczej gminy
A Comparative Analysis of Legal and Organisational Forms of Economic Activity in Gminas
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 627, s. 103-117, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Działalność gospodarcza gminy, Spółki handlowe, Holding, Prawo gospodarcze, Samorząd terytorialny, Analiza porównawcza
Municipal economic activity, Commercial companies, Holding, Economic law, Local government, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Zadaniem opracowania jest zaprezentowanie, dopuszczalnych prawem form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę. Przedstawiono problemy dotyczące tej działalności w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz wskazano charakterystyczne cechy poszczególnych form jej prowadzenia. W zakończeniu omówiono możliwości i obszary zastosowań poszczególnych form działalności gospodarczej gminy.

This article compares the possible legal and organisational forms of economic activity in gminas. It discusses economic activity in local government and details the implications, and the nature, of particular forms of economic activity undertaken in gminas. The article concludes by looking at the feasibility of, and scope for, applying different forms of economic activity in gminas. The major reason behind the creation of all the legal and organisational forms covered in the article is to allow gminas to carry out their mandatory tasks. U is important that gminas are guided by the public interest when choosing a particular form of economic activity, and that the entities created provide a service to the local community at a level that would satisfy market standards and conditions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Agopszowicz A., Gilowska Z. [1997], Ustawa o samorządzie terytorialnym, Komentarz, Warszawa.
 2. Bednarek E. 11999], Powstanie spółki z.o.o. Kodeks spółek handlowych, cz. 7.
 3. Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J. [2000], Samorząd Terytorialny po reformie ustrojowej państwa, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 4. Ciepiela M. [2001], Status prawny gminy jako komandytariusza, "Przegląd Prawa Handlowego", kwiecień.
 5. Dudzik S. 11998], Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Zakamycze.
 6. DybowskiT. [1991], Mienie komunalne, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2.
 7. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, 15 października 1985 r. Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz.607.
 8. Gilowska Z. [1998], System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Municipium, Warszawa.
 9. Grzelczak W., Niewidomski Z. [1990], Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Warszawa.
 10. Jabłońska G. [1999], Tworzenie, przekształcanie i Likwidacja samorządowych jednostek organizacyjnych, "Wspólnota", nr 51-52.
 11. Jastrzębska M. [1999], Dochody Gmin, Powiatów, Województw, "Samorząd Terytorialny", nr 10.
 12. Jerzmanowski Z. [2000], Działalność gospodarcza gmin - zakłady, spółki czy jednostki budżetowe, "Wspólnota", nr 9.
 13. Kalisiak M., Paluch W. [2000], Działalność gospodarcza gminy i powiatu, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 14. Kamela-Sowińska A. [1999], Działalność! gospodarcza gminy, "Gazeta Samorządu", nr 38-39.
 15. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.Dz.U. nr 78, poz 483, Dz.U. z 1997 r. nr 9, póz. 43 z późn. zm.
 16. Kottowska-Rudnik J. [2000], Kodeks spółek handlowych, cz. l, "Gazeta Prawna", nr 5.
 17. Kottowska-Rudnik J. |2000], Spółka jawna - odpowiedzialność solidarna. Kodeks spółek handlowych, cz. 2, "Gazeta Prawna", nr 6.
 18. Kotulski M. [2000], Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2
 19. Krzyszczak M. [2000], Spółki samorządowe, "Wspólnota", nr 23.
 20. Krzyszczak M. [2000], Zakłady budżetowe, "Wspólnota", nr 42/553.
 21. Najnigier S. [1998], Rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej, "Finanse Komunalne", nr 3.
 22. Prawo budżetowe tekst jednolity. Dz.U. z 1993 r. nr 72.
 23. Surówka K. [1999], Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce, AE w Krakowie, Kraków.
 24. Ustawa z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych. Dz.U. nr 18, poz. 80 z późn. zm.
 25. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dz.U. nr 13 z 1996 r., poz. 74.
 26. Ustawa z 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej. Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43, nr 106, poz. 679, nr 121, poz. 770; z 1998 r. nr 106, poz. 668.
 27. Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych opublikowana w Dz.U. nr 94 z 8 listopada 2000 r. pod poz. 1037.
 28. Witalec W. [1999], Zasady gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w świetle ustawodawstwa formującego administrację publiczną, "Finanse Komunalne", nr l.
 29. Wojciechowski E. [1997], Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Warszawa.
 30. Wykrętowicz S. [1998], Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania [w:] Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, pod red. Z.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu