BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żuchowski Ireneusz
Title
Konsumencka ocena jakości produktów branży mięsnej
Consumer's Evaluation of Quality of Meat-Trade Products
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 3, s. 235-239, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przemysł mięsny, Jakość mięsa, Konsumencka ocena jakości, Badania konsumenckie
Meat industry, Meat quality, Consumers' quality assessment, Consumer research
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autor podjął próbę zbadania czynników składających się na konsumencką definicję jakości produktu branży mięsnej. W tym celu przeprowadzone zostały badania w Olsztynie w 2001 roku, w pięciu wybranych sklepach firmowych: Morliny, Indykpol, Wieczorek, Dabrówno, Lorych oraz w jednym sklepie spożywczym, w którego ofercie handlowej jest mięso i jego przetwory. Wyniki badań, przeprowadzonych na liczbie 87 klientów, przyniosły poznanie czynników wpływających na zachowania rynkowe konsumentów mięsa i jego przetworów, ocenę stopnia dostosowania ofert rynkowej przez producentów mięsa i jego przetworów ze szczególnym uwzględnieniem jakości.

An attempt of the recognition of factors concerning consumer's definition of quality of meat-trade products has been made. Factors which influence consumer choice of meat and its products have been identified. It has been shown that consumers are able to accurately assess the quality of meat and meat products on offer in the marketplace. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Górska-Warsewicz H. (2001): Konsumencka ocena jakości żywności. Przemyśl spożywczy nr 12, s. 35-37.
  2. Kiliński A. (1979): Jakość, Warszawa s. 13-14.
  3. Praca zbiorowa pod kierunkiem Romana Urbana (2000): Polska Inicjatywa Konsumpcyjna. Polski przemysł spożywczy. Analiza makroekonomiczna. Warszawa.
  4. Sikora T., Weber P. (1995): Próba poznania konsumenckich preferencji dotyczących mięsa kulinarnego. Gospodarka Mięsna nr l, s. 40-41.
  5. The Oxford Dictionary, Oxford (1989): s. 973-975.
  6. Tucker R. (1998): Zarządzanie z przyszłością (Managing the future). Warszawa s. 214.
  7. Urban R. (1999): Strategiczne problemy przemysłu mięsnego. [W:] Strategiczne problemy przemysłu spożywczego. IERÌGZ Studia i Monografie nr 94, s. 23-32.
  8. Urban R. (1995): Czynniki wpływające na decyzje konsumentów podejmowane przy zakupie produktów mięsnych. Gospodarka mięsna nr 6, s. 12-13.
  9. Warzocha Z., Szulc R., Krassowska J. (2002): Marka jako instrument efektywnej walki konkurencyjnej w branży mięsnej. Konferencja naukowa nt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Olsztyn.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu