BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Franciszek, Stręciwilk Wiesław
Title
Wpływ długości połączeń na częstotliwość graniczną zegara w układach synchronicznych VLSI
The Influence of Joint Length on a Limit Frequency of Timer in VLSI Synchronic Systems
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 369-382, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Informatyka, Oprogramowanie komputerowe, Technologia systemów informacyjnych
Information science, Computer software, Information systems technology
Note
summ.
Abstract
W artykule poruszona jest sprawa wpływu połączeń wewnętrznych w układzie VLSI na częstotliwość graniczną zegara. Okazuje się, że w przypadku skalowania elementów w strukturach VLSI, w celu zwiększania upakowania, istotny wpływ na czas odpowiedzi układu mają wewnętrzne połączenia pomiędzy elementami. W artykule dokonano próby oszacowania czasu opóźnień wnoszonych przez połączenia. Wprowadzając kryterium, by czas opóźnienia wnoszony przez połączenie nie był dłuższy od czasu opóźnienia wnoszonego przez tranzystor, dokonano podziału połączeń wewnętrznych na długie i krótkie (lokalne). Następnie podjęto próbę zmniejszenia wpływu połączeń długich na czas opóźnienia układu VLSI.

In the article we consider the influence of the inside connections in the system VLSI on a clock limit frequency. It appears that in case of elements scaling in the structures of VLSI, for the increase of packing, the inner connections between elements influence the time of a system response. In the article we try to estimate the time of delay resulting from connections. Introducing the criteria not to make the time of delay resulting from connections longer than a delay made by a transistor, we divided the inner connections into long and short (local). Then we tried to diminish the influence of long connections on delay time of VLSI system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu