BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępniak-Kucharska Anna
Title
Analiza poziomu zadłużenia i zdolności kredytowej dużych przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1990-2001
Analysis of Debt and Creditworthiness of Big Industrial Enterprises in Years 1990-2001
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2003, nr 2, s. 65-79, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Duże przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Zdolność kredytowa
Large enterprises, Industrial enterprises, Company indebtedness, Credit capacity
Abstract
Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej dużych przedsiębiorstw publicznych i prywatnych obejmująca lata 1990-2001. W opracowaniu przedstawiono analizy porównawcze wartości podstawowych wskaźników zadłużenia (ogólnego, kapitału własnego, dźwigni finansowej oraz kredytowego), a także model punktowej oceny ryzyka kredytowego. Wykazano iż własność prywatna lepiej sprzyja zwiększaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw.

The goal of this article is evaluation of financial standing of big public and private enterprises in years 1990-2001. Presented comparative analysis of basic debt indicators and evaluation model of credit risk. Indicate that private property is conductive to growing of economic effectiveness of enterprises.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamowicz E., Ożywienie bez zatrudnienia, "Rzeczpospolita", 6.10.2003.
  2. Belka M., Pietrewicz L., Przedsiębiorstwa w okresie dekoniunktury, INE PAN, Warszawa 2000.
  3. Mączyńska E.(red), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, DiG, Warszawa 2001.
  4. Ostaszewski J., Analiza finansowa i wycena firmy według standardów EWG, CIM, Warszawa 1992.
  5. Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Biblioteka Bankowca, Twiger, Warszawa 1996.
  6. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994.
  7. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu