BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klamut Mirosława
Title
Polityka spójności społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej - warunki i szansę jej realizacji
Economic and Social Cohesion Policy in European Union - Conditions and Chances its Realization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1046, s. 11-21, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych
Keyword
Strategia lizbońska, Polityka strukturalna, Polityka gospodarcza
Lisbon Strategy, Structural policy, Economic policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono problematykę spójności i konkurencyjności w Traktacie o Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na raporty kohezyjne, w których Unia Europejska ogłasza wyniki monitoringu swej ekonomicznej i społecznej spójności. Podkreślono znaczenie efektywnej realizacji strategii lizbońskiej dla pogłębienia spójności.

There are big economic and social differences between different regions in the European Union countries. Also, spatial developed is not uniform in different regions. Underdeveloped, stagnation and even backward regions, which require structural conversion, may receive assistance from Structural Funds. The author claims that more consistent integration between science, education, innovations and economic development of regions, is an important condition Poland's integration with European Union. This situations demands modifying principles of regional policy structure of goals of state's regional policy, and circumstances realization cohesion policy for years 2007-2013 presented in second cohesion report. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A New Partnership for Cohesion. Convergence, Competitiveness, Cooperation. Third Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Brussels 2004 (Com/2004/107).
 2. Agenda 2000. Podsumowanie opinii Komisji Europejskiej o wnioskach o członkostwo w Unii Europejskiej, "Monitor Integracji Europejskiej" (wydanie specjalne), Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
 3. European Innovation Scoreboard 2003, Technical Paper No. 3, Regional Innovation Performances, European Commission, Enterprise Directorate - General, 28 November, 2003.
 4. Euro wspólna waluta, red. P. Temperton, Wyd. Feiberg SJA, Warszawa 2001.
 5. Klamut M., Do jakiej Unii Europejskiej mamy zamiar przystąpić!, [w:] Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, red. R. Broszkiewicz, AE, Wrocław 1997.
 6. Klamut M., Polityka gospodarcza a nadrabianie rozwojowego zapóźnienia przez regiony Europy oraz Polski, [w:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej v Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 7. Maliszewska-Nienartowicz J., Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym, Wyd. Dom Organizatora TNOIK, Toruń 2004.
 8. "Monitor Integracji Europejskiej" 1998, nr 15.
 9. Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union, Bruxelles -Luxembourg 1999.
 10. Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002.
 11. Strengthening the Co-ordination of Budgetary Policies. Communication from the Commission to Council and the European Parliament, Brussels, 27 November 2002.
 12. The 2002 Broad Economic Policy Guidelines. European Commission, "European Economy" 2002, nr 4.
 13. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, red. Z. Brodecki, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2002.
 14. Uchwała posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie koordynacji polityki gospodarczej w trzeciej fazie Unii Ekonomicznej i Monetarnej, "Monitor Integracji Europejskiej" 1998, nr 15.
 15. Unity, Solidarity, Diversity for Europe, its People and its Territory. Second Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Vol. 1, January 2001.
 16. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa 2001.
 17. Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego Polski 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu