BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodzińska Katarzyna, Bórawski Piotr
Title
Organizacja gospodarstw rolnych o zróżnicowanej wartości majątku trwałego
Organization of Farms According to Different Value of Fixed Assets
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 7-11, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rachunkowość rolna, Majątek trwały
Agriculture, Arable farm, Agricultural accountancy, Tangible property
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poszukiwano zależności pomiędzy wartością majątku trwałego, a organizacją oraz wynikami produkcyjnymi gospodarstw rolnych województwa podlaskiego. Wykazano, że wartość majątku trwałego wpływa na sprawność procesów wytwórczych w rolnictwie. Ponadto gospodarstwa o lepszym wyposażeniu w środki trwałe są silniejsze ekonomicznie, lepiej wykorzystują posiadane zasoby i ponoszą większe nakłady inwestycyjne na powiększanie i modernizację posiadanego majątku. (oryg. streszcz.)

The aim of the paper was to recognize the impact of value affixed assets on organization and economic results of individual farms on the basis of podlaskie voivodeship. It was pointed out that value affixed assets influenced efficiency of productive process in agriculture. Moreover, the farms with better equipment in fixed assets are economically stronger, they take adventage of their stock more efectivelly and they have bigger investments on enlargement and modernization of aseets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Duczkowska-Matysz K. (1997): Strategia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Strategia doradztwa w realizacji rządowego, regionalnych i lokalnych programów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Wyd. CROW ART Olsztyn, s. 35-59.
  2. Mrówczyńska A. (2001): Zróżnicowanie potencjału wytwórczego rolnictwa i jego wykorzystanie w przekroju województw. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 3, z. l, s. 85-91.
  3. Niewiadomski W. (1988): Plonowanie pszenicy ozimej w specjalistycznych zmianowaniach i monokulturze w zróżnicowanych warunkach glebowych (synteza 20-letnich ścisłych doświadczeń polowych). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 331,s.77-91.
  4. Pytkowski W. (1976): Organizacja i ekonomika gospodarstw. Wyd. PWN, Warszawa.
  5. Runowski H. (2000): Tendencje zmian w relacjach kosztów czynników produkcji w rolnictwie i ich konsekwencje dla organizacji gospodarstw. [W:] Kierunki i możliwości zmian w organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w procesie modernizacji obszarów wiejskich w Polsce. Wyd. SGGW, s. 51-72
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu