BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czternasty Waldemar, Grondkowski Sylwester
Title
Indywidualne gospodarstwo rolne jako podmiot na rynku informacyjnym
Individual Farm as the Subject of the Information Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 16-19, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, System informacyjny, Gospodarka informacyjna
Arable farm, Information system, Information economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stanowi próbę scharakteryzowania cech rynku informacyjnego ze względu na powiązania z sektorem agrobiznesu, a w szczególności wskazuje miejsce indywidualnych gospodarstw rolnych na tym rynku. Analizując praktykę rynków informacyjnych we współczesnej gospodarce można stwierdzić, iż ogólne prawidłowości funkcjonowania rynków dóbr i usług mają zastosowanie także dla rynku informacji. We współczesnej gospodarce znaczenie informacji jako czynnika wytwórczego jest decydujące dla rozwoju społecznego i ekonomicznego, natomiast sektor informacyjny jest coraz ważniejszy i rozwija się bardzo dynamicznie. (skr. oryg. streszcz.)

Information has never been used so frequently in the economy before. It is caused by new trends called new information economy. It is said, that each subject that is active on the market, has different information needs. The article is the trial of showing the information market and its features. The place of Individual Farms on the information market is shown. The role of information as the productive factor grow up quickly and is very important for the economic development. The information market as the sector of global economy develops very dynamic, so we can say that the future position of the Individual Farms will depend on the information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adaraowicz M. (2000): Rola informacji rynkowej w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych w agrobiznesie. [W:] Rola informacji rynkowej w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych w agrobiznesie.
  2. Niezgoda D. (red.). Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.
  3. Goban-Klas T. (1999): Media i komunikowanie masowe; teorie i analizy prasy, radia telewizji i Internetu. PWN, Warszawa, Kraków.
  4. Krzyraieniewska G. (2000): Mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi. Wydawnictwo AE, Poznań.
  5. Oleński J. (2001): Ekonomika informacji. PWE, Warszawa.
  6. Oleński J. (2003): Ekonomika informacji. Metody. PWE, Warszawa.
  7. Penc J. (1997): Strategia zarządzania. Perspektywiczne myślenie i systemowe działanie. Warszawa.
  8. Stachak S. (1998): Ekonomika agrofirmy. PWN, Warszawa.
  9. Tomczak F. (1998): Gospodarstwo rodzinne. [W:] Encyklopedia agrobiznesu, Woś A. (red.). Fundacja Innowacja, Warszawa.
  10. Woś A. (2001): Rolnictwo polskie wobec procesów globalnych w gospodarce. IBRiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu