BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Bazyli
Title
Dochodowość produkcji rolnej w Wielkopolsce w kontekście wyników negocjacji akcesyjnych Polski z UE
Profitability of Agricultural Production in Wielkopolska in the Context of EU Integration Conditions for Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 20-25, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Dochody rolnicze, Konkurencyjność rolnictwa, Polityka rolna, Produkcja rolna
Farm household income, Agricultural competitiveness, Agricultural policy, Agricultural production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podjęto kwestie dochodowości produkcji rolnej w Wielkopolsce po integracji Polski z UE w kontekście wyników negocjacji akcesyjnych. Oszacowano przypuszczalne zmiany dochodów rolniczych netto w poszczególnych kierunkach produkcji w latach 2004-2006, biorąc pod uwagę różne warianty płatności bezpośrednich. W tym kontekście oceniono stopień konkurencyjności wybranych produktów rolnych w pierwszych latach członkostwa w UE. Podkreślono, iż konkurencyjność ta zależy przede wszystkim od poziomu dofinansowania krajowego. (oryg. streszcz.)

The article takes up issues of agricultural production profitability in Wielkopolska after Poland integration with UE in the context of accession negotiations results. One has estimated presumable changes in the net agricultural incomes in years 2004-2006, considering different variants of direct payments. In the light of above one has assessed the competitiveness degree of selected agricultural products in the first years of Poland membership in UE. One leas stressed that above-mentioned competitiveness depends first of all on support from national budget. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bujoczek K., Luczak P. (2003): Mamy co chcieliśmy. Top Agrar Polska, nr l, s. 16-19.
  2. Czyżewski A. (2003): Opinia o ustawie budżetowej na 2003 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Wieś Jutra, nr l, s. 39-42.
  3. GUS (2001): Rocznik statystyczny rolnictwa, Warszawa.
  4. Naszkowska K. (2003): Rząd policzył ile ostatecznie dostaną polscy rolnicy, www.gazeta.pl, 13 lutego.
  5. SAEPR (2003/2): System uproszczonych dopłat bezpośrednich w Polsce - funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat, FAPA, Warszawa, s. 29.
  6. SAEPR (2002/3): Analiza i ocena propozycji komisji europejskiej z 30 stycznia 2002 r. dla krajów kandydackich. FAPA, Warszawa, 19-20, 38, s. 52-60.
  7. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I. (2002): Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2001 roku. lERiGŻ, Warszawa, s. 42-48, 30-34, 23, 47.
  8. Skarżyńska A., Pokrzywa T,, Augustyńska-Grzymek I. (2002): Produkcja, koszty ekonomiczne i dochody wybranych produktów rolniczych w latach 2000-2001. lERiGŻ, Warszawa, s. 15-55.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu