BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Giłka Joanna
Title
Pozarolnicza aktywność gospodarcza rolników indywidualnych na Pomorzu Środkowym w opinii doradców rolnych
Non-Agricultural Activity of Individual Farmers in the Middle Pomerania in Rural Advisors Opinions
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 47-51, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Zatrudnienie w rolnictwie, Doradztwo rolnicze, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa, Struktura zatrudnienia w rolnictwie
Agriculture, Employment in agricultural sector, Agricultural advisory, Double occupation of farmers, Structure of employment in agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zawarto opinie doradców rolnych o stanie przedsięwziąć gospodarczych rolników indywidualnych w podregionie koszalińskim. Uwzględniono między innymi motywy podjęcia działalności pozarolniczej, źródła jej finansowania, pierwotny profil badanych gospodarstw oraz zmiany, jakie ta działalność wywołała. Zaprezentowano także oceną działań różnych instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz perspektywę dalszej aktywizacji obszarów wiejskich. (oryg. streszcz.)

The paper includes rural advisors opinions concerning economic ventures state of individual cultivators in Koszalin region. The following aspects have been taken into consideration: motives of extra-agricultural activities taking, financing manners, original profile of treated farms and changes caused by extra-agricultural activity. Also estimation of operations different institutions leaning enterprise and prospects of farthest rural areas activation is being presented. (original asbtract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Fedyszak-Radziejowska B. (2000): Mieszkańcy wsi, elity oraz liderzy a rozwój wiejskiej przedsiębiorczości. [W]: M. Klodziński (red.): Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji z Unią Europejską. PAN, IRWiR, AR w Szczecinie, s. 30-44.
  2. Klodziński M. (2000): Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. [W]: M. Kłodziński, A. Rosner (red.): Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza. PAN, IRWiR, Warszawa, s. 30-50.
  3. Mickiewicz B. (2002): Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Roczniki Naukowe SERiA T. IV, z. 4, s. 114.
  4. Ostrowski L. (1999): Przedsiębiorczość pozarolnicza chłopów jako czynnik budowania wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3/99, s. 31-43.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu