BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowska Urszula E.
Title
Wyniki ekonomiczne gospodarstw (powyżej 50 ha) w Województwie Zachodniopomorskim
Economic Outputs of the Farms (over 50 ha) in Zachodniopomorskie Voivodeship
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 58-62, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Ekonomika rolnictwa, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne
Agricultural economics, Agriculture, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przebadano 130 gospodarstw (powyżej 50 ha) o średnim obszarze 79,58 ha. Są to gospodarstwa towarowe o wyższej, niż średnia wojewódzka, intensywności produkcji oraz dobrym wyposażeniu technicznym (jeśli chodzi o stan ilościowy). Gospodarstwa podzielono na trzy grupy produkcyjne. W I grupie znalazły się gospodarstwa prowadzące wyłącznie produkcją roślinną. Średnia powierzchnia takiego gospodarstwa wynosi 105,23 ha. Grupa II objęła gospodarstwa, które prowadzą produkcją roślinną połączoną z produkcją żywca wieprzowego. W tej grupie średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 68,04 ha, a obsada trzody na 100 ha gruntów ornych wyniosła 11,90 DJP. Grupa III to gospodarstwa, które prowadzą produkcję roślinną połączoną z produkcją żywca wieprzowego oraz hodowlą bydła mlecznego. W tej grupie średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 63,25 ha. W gospodarstwach tych obsada trzody chlewnej na 100 ha gruntów ornych wynosi 12,70 DJP, natomiast obsada bydła to 17,14 DJP. Wyniki ekonomiczne tak podzielonych gospodarstw są zróżnicowane. Najlepsze efekty osiągają gospodarstwa z grupy III, a najsłabsze z grupy II. (oryg. streszcz.)

130 farms were examined (over 50 ha) with the average are 79,58 ha. That were the commodity farms with production intensity higher than the average In the voivodeship and well equipped (concerning the quantity criteria). The farms were divided into three production groups. The first group represents only the farms specialising In the plant production. The average area of the farms was 105,23 ha. The second group represents the farms specialising in plant production joined with pigs production. The average area of the farms was 68,04 ha and the assignment of the pigs for 100 ha of the arable lands was 11,90 DJP. The third group represents farms specialising in plant production joined with pigs production and milk production. The average area of the farms was 63,25 ha and the assignment of the pigs for 100 ha of the arable lands was 12,70 DJP and the assignment of the cows was 17,14 DJP. The economic outputs of the groups are diversified. The best results belong to the third group and the worse ones to the second group. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, GUS 2003.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu