BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Julian
Title
Kredytowanie czynnikiem rozwoju gospodarstw indywidualnych
The Loan as a Factor of Private Farms Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 80-83, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Polityka rolna, Gospodarstwa rolne, Kredyt rolny, Dopłaty dla rolnictwa, Inwestycje w rolnictwie
Agriculture, Agricultural policy, Arable farm, Agricultural credit, Payments for agricultural, Investments in agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Procesy dostosowawcze polskiej gospodarki do wymogów Unii Europejskiej objęły również indywidualne gospodarstwa rolne. Ich unowocześnianie odbywa się w oparciu o kredyty inwestycyjne udzielane na preferencyjnych zasadach. Wyrazem zmian jest wzrost powierzchni użytków rolnych, a także powiększenie się wartości środków trwałych na skutek uzupełniania i wymiany maszyn oraz ciągników. Rozwój gospodarstw spowodował zmiany w strukturze organizacji na korzyść produkcji roślinnej oraz wpłynął pozytywnie na poziom dochodu rolniczego. (oryg. streszcz.)

Processes of adjust polish economies to the requirements of the European Union standards embraced also private farms. The modernization of farms proceeds has been supported by investment loans on preferential conditions. As a result the area of arable land and value of permanent means has increased by purchasing and exchanging farm equipment. Development of farms has caused changes in profile of production benefited for plant production and has effected positively the level of farm income. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gołębiowska E. U. (2002): Poziom i kierunki inwestowania w rolnictwie polskim w latach 1996-2000. Roczniki Naukowe SERi A, 1. IV, Zeszyt 4, Warszawa-Poznań-Bydgoszcz, s. 37-42.
  2. Jerzak M. (1977): Stanowisko i specyfika pracy instruktora gminnego. Referat na konferencje. NOT, Bydgoszcz.
  3. Kopeć B. (1983): Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wydawnictwo AR, Wrocław.
  4. Kożuch A., Kożuch B., Kutkowska B. (2000): Polska polityka rolna u progu XXI wieku. Nauka-Edukacja, Warszawa.
  5. Ryznar J. (1995): Doradztwo rolnicze w zarysie. Wydawnictwo AR, Wrocław.
  6. Ryznar J., Kalinowski J. (1999): Wybrane aspekty oddziaływania kredytów preferencyjnych na kondycję ekonomiczną i rozwój gospodarstw rodzinnych w kontekście pracy doradczej (na przykładzie byłego województwa wrocławskiego}. Postępy Nauk Rolniczych nr 6, s. 89-99.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu