BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kierepka Maria
Title
Wewnętrzne uwarunkowania produktywności gospodarstw rodzinnych
Internal Conditions of Farms' Productivity
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 106-109, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produktywność, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna
Agriculture, Productivity, Arable farm, Agricultural production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wewnętrzne uwarunkowania produktywności gospodarstw rodzinnych, traktując proces produkcyjny jako formalny wyraz systemu, który w istocie można sprowadzić do transformacji określonego poziomu czynników produkcji w produkt. Stwierdzono, że kluczowa, rolę w podnoszeniu produktywności gospodarstw odgrywa racjonalne zarządzanie procesem produkcyjnym. (oryg. streszcz.)

There are presented internal conditions of farms' productivity, treating the productive process as a formal system, which in fact can be switched to the transformation of production factors into final product. The most important role in raising farms' productivity plays the rational management of productive process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Blohm G. (l 965): Ogólna ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 2. Hunek T. (2000): Strukturalne projekcje polskiego rolnictwa. [W:] Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE. Wyd. FAPA, Warszawa.
 3. Klepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa.
 4. Kosieradzka A., Lis S. (1998): Programowanie poprawy produktywności. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 5. Kozioł Z. (1996): Zmiany w czynnikach produkcji i wynikach ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw chłopskich w lalach 1987-1992. Rocz. Nauk Roi., Seria G, T. 86, z. 4.
 6. Kieżun W. (1997): Sprawne zarządzanie organizacją. Wyd. SGH, Warszawa.
 7. Lis S. (l 999): Vademecum produktywności. Agencja wyd. "Placet", Warszawa. Niezgoda D. (1986): Ekonomika substytucji. PWN, Warszawa.
 8. Niezgoda D. (1986): Ekonomika substytucji. PWN, Warszawa.
 9. Niezgoda D. (1999): Instrumenty kształtowania przewagi konkurencyjnej. [W:] Rola informacji rynkowej w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych w agrobiznesie. Wyd. AR, Lublin.
 10. Rudnicki H. (1999): Regionalne zróżnicowanie przemian struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, T. I, z. l, Rzeszów.
 11. Wilkin J. (2000): Struktura wsi i rolnictwa - Polska a kraje UE. [W:] Chłop, rolnik, farmer. Przystąpienie Polski do UE - nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 12. Wojtaszek Z. (1997): Problemy optymalizacji struktury obszarowej gospodarstw rolniczych. [W:] Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa.
 13. Woś A, (1996): Podstawy agrobiznesu. Wyd. Prywat. Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu